Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Uchwa?y 2007

UCHWA?A Nr 150

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki.

 

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek dziekana Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki w sprawie:

 • przekszta?cenia Katedry Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego w Zak?ad Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego;
 • przekszta?cenia Katedry Socjologii Edukacji i Polityki O?wiatowej w dwa samodzielne zak?ady:
  • Zak?ad Historii Wychowania

oraz

  • Zak?ad Filozofii i Socjologii Edukacji.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

26-01-2007 r.

data zamieszczenia:

16-02-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 151

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

 

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek dziekana Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w sprawie przekszta?cenia Katedry Fotogrametrii i Teledetekcji w Zak?ad Fotogrametrii i Teledetekcji.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

26-01-2007 r.

data zamieszczenia:

16-02-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 152

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

 

w sprawie wyra?enia zgody na zbycie gruntu po?o?onego w obr?bie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie na rzecz Gminy Olsztyn przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie prawa w?asno?ci gruntu po?o?onego w obr?bie 153 miasta Olsztyn, oznaczonego w ewidencji jako dzia?ka nr 40/8 o powierzchni 2525 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w za??czeniu) z przeznaczeniem na budow? drogi lokalnej.

 

§ 2

Cena zbycia gruntu, o którym mowa w § 1, zosta?a oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego i wynosi 135 664 z?.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zbycia gruntu, o którym mowa w § 1.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

26-01-2007 r.

data zamieszczenia:

16-02-2007 r.

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 153

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Wszechrosyjskim Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierz?t Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Rosja.

 

§ 1

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnic-twie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Wszechrosyjskim Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierz?t Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, Rosja.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

26-01-2007 r.

data zamieszczenia:

16-02-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 154

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na utworzenie Centrum Bada? i Rozwoju Mleczarstwa.

 

§ 1

Dzia?aj?c na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wyra?a zgod? na utworzenie przy Wydziale Nauki o ?ywno?ci Centrum Bada? i Rozwoju Mleczarstwa jako jednostki ogólnouczelnianej, maj?cej na celu zintensyfikowanie procesów tworzenia konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki ?ywno?ciowej, w szczególno?ci mleczarstwa, poprzez prowadzenie bada? naukowych oraz transfer technologii i wiedzy, stosownie do potrzeb tego sektora.

 

§ 2

Do zada? Centrum Bada? i Rozwoju Mleczarstwa b?dzie nale?a?o przede wszystkim prowadzenie: bada? naukowych, szkole? i edukacji, dzia?alno?ci wdro?eniowej oraz dzia?alno?ci promocyjnej i marketingowej.

 

§ 3

Nadzór nad dzia?alno?ci? Centrum b?dzie sprawowa? w?a?ciwy Prorektor.

 

§ 4

Zasady funkcjonowania Centrum Bada? i Rozwoju Mleczarstwa okre?la Regulamin zatwierdzony przez Rektora.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

26-01-2007 r.

data zamieszczenia:

16-02-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 155

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 1

Dzia?aj?c na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 8 i art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 8 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej pod nazw? Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zwanej dalej Centrum.

 

§ 2

Centrum tworzy si? w celu lepszego wykorzystania potencja?u intelektualnego i technicznego Uniwersytetu oraz transferu wyników bada? naukowych i prac rozwojowych uczelni do gospodarki.

 

§ 3

Podstawowy zakres dzia?alno?ci Centrum b?dzie obejmowa? przede wszystkim dzia?alno?? doradcz?, szkoleniow?, informacyjn? i naukow?.

 

§ 4

Szczegó?owy zakres dzia?ania Centrum okre?la Regulamin stanowi?cy za??cznik do uchwa?y.

 

§ 5

Nadzór nad dzia?alno?ci? Centrum sprawowa? b?dzie w?a?ciwy prorektor.

 

§ 6

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

26-01-2007 r.

data zamieszczenia:

16-02-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 156

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

 

w sprawie zawarcia przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcyjnej z partnerami Ba?tyckiego Klastra Ekoenergetycznego.

 

§ 1

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4b) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz §14 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? za zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami Ba?tyckiego Klastra Ekoenergetycznego tworzonego z inicjatywy Instytutu Maszyn Przep?ywowych PAN w Gda?sku, Politechniki Gda?skiej oraz Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

26-01-2007 r.

data zamieszczenia:

16-02-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 157

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

w sprawie zmian w ofercie kszta?cenia w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w Braniewie.

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu:

 

§ 1

1.       Od 2007 roku Uniwersytet zawiesza rekrutacj? na kierunku stosunki mi?dzynarodowe w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w Braniewie.

2.       Studenci realizuj?cy studia na kierunku stosunki mi?dzynarodowe w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w Braniewie, kontynuuj? nauk? do zako?czenia cyklu kszta?cenia.

 

§ 2

1.       W Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w Braniewie uruchamia si? kszta?cenie na kierunku: historia, na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – licencjackich, w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej o 6 semestralnym okresie nauki.

2.       Podstawow? jednostk? organizacyjn?, realizuj?c? zaj?cia dydaktyczne, jest Wydzia? Humanistyczny.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

26-01-2007 r.

data zamieszczenia:

16-02-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 158

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

w sprawie zmian w ofercie kszta?cenia w Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w E?ku.

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu:

 

§ 1

W Zamiejscowym O?rodku Dydaktycznym w E?ku uruchamia si? kszta?cenie na kierunku: technika rolnicza i le?na, na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – in?ynierskich, w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej o 8 semestralnym okresie nauki.

Podstawow? jednostk? organizacyjn?, realizuj?c? zaj?cia dydaktyczne, jest Wydzia? Nauk Technicznych.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

26-01-2007 r.

data zamieszczenia:

16-02-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 159

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2007 roku

 

w sprawie: gospodarki finansowej Uczelni w 2007 roku.

 

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 1 pkt 11 Statutu Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje ni?ej wymienione kierunki dzia?a? w zakresie gospodarki finansowej Uczelni.

 

1.      Przestrzeganie dyscypliny w realizacji planu rzeczowo-finansowego Uczelni i poszczególnych jednostek.

2.      Podejmowanie nowych inwestycji tylko wówczas, gdy zapewnione jest ich finansowanie ze ?rodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, z programów europejskich, darowizn lub innych ?róde? zewn?trznych.

3.      Prowadzenie polityki kadrowej zmierzaj?cej do dostosowania na wydzia?ach zatrudnienia nauczycieli akademickich i pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi do zada? dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych.

4.      Mobilizacja pracowników uczelni do zdobywania ?rodków finansowych na dzia?alno?? badawcz?.

5.      Maksymalne wykorzystanie potencja?u naukowego w celu uzyskania wi?kszej liczby uprawnie? doktorskich i habilitacyjnych.

6.      Zwi?kszenie mi?dzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

7.      Ograniczenie zakresu prac remontowych.

8.      Dalsze zmniejszanie kosztów eksploatacyjnych - koszty zu?ycia energii, racjonalne wykorzystanie sal dydaktycznych, laboratoriów, aparatury naukowo-badawczej i sprz?tu dydaktycznego oraz pracowni komputerowych.

 

§ 2

Za?o?enia do planu rzeczowo-finansowego Uczelni, przyj?te przez Senat w dniu 23 lutego 2007 roku oraz kierunki dzia?a?, o których mowa w § 1 stanowi? b?d? podstaw? do opracowania planów rzeczowo-finansowych wydzia?ów i jednostek organizacyjnych nieb?d?cych w strukturach wydzia?ów.

 

§ 3

Za?o?enia do planu rzeczowo-finansowego na 2007 rok stanowi? za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

23-02-2007 r.

data zamieszczenia:

01-03-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 160

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2007 roku

 

w sprawie: przyznania Z?otego Lauru Uniwersyteckiego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

§ 1

Na podstawie § 3 Statutu Uniwersytetu, za zas?ugi we wspó?pracy z Wydzia?em Nauk Ekonomicznych, w szczególno?ci za wspieranie dzia?alno?ci naukowej i statutowej Wydzia?u Z?OTY LAUR UNIWERSYTECKI otrzymuj?:

 

 • prof. dr hab. Jerzy Wilkin – pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, by?y Prodziekan i Dziekan Wydzia?u Nauk Ekonomicznych tego? Uniwersytetu, Dyrektor O?rodka Studiów Ameryka?skich UW, Przewodnicz?cy Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, cz?onek Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytu?ów,
 • prof. dr hab. Stanis?aw Sudo? – pracownik Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu, by?y Dziekan Wydzia?u Nauk Ekonomicznych tego? Uniwersytetu, Przewodnicz?cy Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytu?ów.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

23-02-2007 r.

data zamieszczenia:

01-03-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 161

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie: nadania sali wyk?adowej imienia prof. Witolda Niewiadomskiego.

 

 

§ 1

Na podstawie § 7 Statutu Uniwersytetu oraz wniosku Dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa Senat nadaje

 

sali wyk?adowej nr 31

w budynku przy Placu ?ódzkim 3 w Kortowie

imi? profesora Witolda Niewiadomskiego.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa w tej sprawie stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

23-02-2007 r.

data zamieszczenia:

01-03-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 162

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko - Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Duisburg - Essen, Republika Federalna Niemiec.

 

 

§ 1

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Duisburg – Essen, Republika Federalna Niemiec.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

23-02-2007 r.

data zamieszczenia

13-04-2007 r.

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 163

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie: przyst?pienia uczelni do Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy.

 

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1, pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przyst?pienie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie do Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy.

 

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

23-02-2007 r.

data zamieszczenia:

01-03-2007 r.

 

 

 

 

 

 

Uchwa?a Nr 164

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wy-dziale Nauk Ekonomicznych.

 

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 1. Senat pozytywnie opiniuje wniosek dziekana Wydzia?u Nauk Ekonomicznych w sprawie zniesienia Zak?adu Ekonomiki Inwestycji.
 2. Wniosek dziekana Wydzia?u Nauk Ekonomicznych w tej sprawie stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

 

Rektor prof. dr hab.

Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

23-02-2007 r.

Data zamieszczenia:

07-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 165

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok.

 

§ 1

Na podstawie opinii bieg?ych rewidentów przeprowadzaj?cych badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2006 rok, na które sk?ada si?:

 

bilans sporz?dzony na dzie? 31 grudnia 2006 roku zamykaj?cy si? po stronie aktywów i pasywów kwot?

402.300.518,41 z?

rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazuj?cy zysk netto w kwocie

11.950.539,99 z?

zestawienie zmian w funduszu w?asnym za rok obrotowy od 01.01.2006r do 31.12.2006r wykazuj?ce zwi?kszenie funduszu w?asnego o kwot?

23.701.256,87 z?

sprawozdanie z przep?ywu ?rodków pieni??nych, wykazuj?ce zwi?kszenie stanu ?rodków pieni??nych netto w ci?gu badanego okresu o kwot?

11.489.643,72 z?

 

dodatkowe informacje i obja?nienia

§ 2

Zysk netto w kwocie 11.950.539,99 z? przeznacza si? na zwi?kszenie funduszu zasadniczego.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A NR 166

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie powo?ania nowych kierunków i specjalno?ci oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Bud?etu, Senat uchwala, co nast?puje:

 

§ 1

1.  W Uniwersytecie powo?uje si? nowe kierunki studiów pn.:

a/ ENERGETYKA – na Wydziale Nauk Technicznych w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej. Realizacja kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

b/ FIZYKA TECHNICZNA – na Wydziale Matematyki i Informatyki w zakresie specjalno?ci: „fizyczne podstawy in?ynierii biomedycznej”. Realizacja kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

c/ IN?YNIERIA BEZPIECZE?STWA – na Wydziale Nauk Technicznych w zakresie specjalno?ci: „in?ynieria systemów zarz?dzania bezpiecze?stwem”. Realizacja kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

d/ IN?YNIERIA ?RODOWISKA – na Wydziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa w zakresie specjalno?ci: „in?ynieria komunalna”. Realizacja kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – in?ynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

e/ KIERUNEK LEKARSKI – na Wydziale Biologii. Realizacja kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 12 semestralnym okresem nauki.

f/ MECHATRONIKA – na Wydziale Nauk Technicznych w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej. Realizacja kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

g/ PEDAGOGIKA SPECJALNA - na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki w zakresie specjalno?ci: „oligofrenopedagogika” oraz „resocjalizacja”. Realizacja kszta?cenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki.

 

§ 2

W Uniwersytecie dokonuje si? zmian w ofercie kszta?cenia na ni?ej wymienionych kierunkach studiów:

1.  Na kierunku: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalno?ci: „kszta?towanie i ochrona krajobrazu” z 3 semestralnym okresem nauki.

2.  Na kierunku: BIOLOGIA - uruchamia si? kszta?cenie na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalno?ci: „biologia ?rodowiskowa” z 4 semestralnym okresem nauki.

3.  Na kierunku: BIOTECHNOLOGIA:

   a/  powo?uje si? specjalno?ci: „biotechnologia przemys?owa” oraz „biotechnologia ?rodowiskowa” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

b/  znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „biotechnologia mikroorganizmów”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia,

4.  Na kierunku: BUDOWNICTWO:

a/  uruchamia si? kszta?cenie w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich z 7 semestralnym okresem nauki,

b/  powo?uje si? specjalno?ci: „budowle i konstrukcje in?ynierskie”, „budowa i eksploatacja dróg” oraz „instalacje budowlane” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 semestralnym okresem nauki.

c/  znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „konstrukcje budowlane i in?ynierskie” oraz „budowa i eksploatacja dróg”, realizowanych na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia,

d/  znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „budownictwo i konstrukcje in?ynierskie” realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia.

5.  Na kierunku: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPO?ECZNA – powo?uje si? specjalno?ci: „wiedza o kulturze”, „zarz?dzanie informacj? naukow?” oraz „edytorstwo tekstów” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

6. Na kierunku: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA:

a/  powo?uje si? specjalno?ci: „edukacja komunikacyjna i bezpiecze?stwo systemów technicznych” oraz „zastosowanie informatyki w technice” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 semestralnym okresem nauki.

   b/  znosi si? kszta?cenie w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej, realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

7. Na kierunku: FILOLOGIA:

   a/  powo?uje si? specjalno?ci: „filologia rosyjska z j?zykiem angielskim” oraz „filologia ukrai?ska z j?zykiem angielskim” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki,

   b/  powo?uje si? specjalno??: „filologia ukrai?ska” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki,

   c/  znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „filologia ukrai?ska”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

   d/  znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „filologia rosyjska”, realizowanej na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

8.  Na kierunku: FILOLOGIA POLSKA:

   a/  powo?uje si? specjalno??:„informacja naukowa i bibliologia” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki,

b/  powo?uje si? specjalno?ci: „wiedza o kulturze”, „zarz?dzanie informacj? naukow?” oraz „edytorstwo tekstów” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

9.  Na kierunku: FILOZOFIA– powo?uje si? specjalno??: „wiedza o kulturze”, z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

10. Na kierunku: GOSPODARKA PRZESTRZENNA – uruchamia si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „gospodarowanie przestrzeni? i nieruchomo?ciami” na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

11. Na kierunku: HISTORIA - powo?uje si? specjalno??: „edytorstwo tekstów”, z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

12. Na kierunku: MATEMATYKA:

   a/  powo?uje si? specjalno??: „matematyka stosowana” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki,

   b/  powo?uje si? specjalno??: „nauczanie matematyki” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki,

   c/  znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci „matematyka ogólna”, realizowanej na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia,

   d/  znosi si? kszta?cenie w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

13. Na kierunku: OCHRONA ?RODOWISKA (na Wydziale Ochrony ?rodowiska i Rybactwa) -  znosi si? kszta?cenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

14. Na kierunku: PEDAGOGIKA:

a/  powo?uje si? specjalno?ci: „edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”, „pedagogika opieku?cza” oraz „pedagogika szkolna z animacj? kulturaln?” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki.

b/  powo?uje si? specjalno??: „pedagogika szkolna z przedsi?biorczo?ci?” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

   c/  znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika z rehabilitacj?”, „wczesna edukacja z kszta?ceniem integracyjnym” oraz kszta?cenie w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej, realizowanych na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

   d/  znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „doradztwo zawodowe”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia,

   e/  znosi si? kszta?cenie w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej, realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

15. Na kierunku: PIEL?GNIARSTWO:

   a/  zmienia si? wymiar kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 na 7 semestralny,

   b/  zmienia si? wymiar kszta?cenia na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 4 na 5 semestralny.

16. Na kierunku: POLITOLOGIA:

a/  powo?uje si? specjalno?ci: „marketing polityczny i media”, „rozwi?zywanie konfliktów politycznych i spo?ecznych” oraz „samorz?d terytorialny” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki,

b/  znosi si? kszta?cenie w zakresie „specjalno?ci spo?eczno-ustrojowej”, realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich.

 

17. Na kierunku: ROLNICTWO:

a/ powo?uje si? specjalno?ci: „agroturystyka” oraz „konsulting ekonomiczno-rolniczy” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich z 7 semestralnym okresem nauki,

b/ znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „ rolnictwo europejskie”, realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

18. Na kierunku: TECHNIKA ROLNICZA I LE?NA:

a/  powo?uje si? specjalno??: „maszyny rolnicze i przemys?u spo?ywczego” z realizacj? kszta?cenia na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 semestralnym okresem nauki,

   b/  znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „energetyka i odnawialne ?ród?a energii” oraz „mechatronika w rolnictwie”, realizowanych na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

19. Na kierunku: TECHNOLOGIA ?YWNO?CI I ?YWIENIE CZ?OWIEKA:

    a/  powo?uje si? specjalno??: „in?ynieria przetwórstwa ?ywno?ci” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 semestralnym okresem nauki,

   b/  znosi si? kszta?cenie w zakresie specjalno?ci: „profilaktyka ?ywieniowa z elementami kosmetologii”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

20. Na kierunku: TOWAROZNAWSTWO (na Wydziale Nauki o ?ywno?ci) - powo?uje si? specjalno??: „towaroznawstwo w produkcji zwierz?cej” z realizacj? kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich oraz stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich, odpowiednio z 7 i 3 semestralnym okresem nauki.

 

§ 3

1.      Na kierunkach: budownictwo, mechanika i budowa maszyn, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, zootechnika – zmienia si? wymiar kszta?cenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich z 8 na 7 semestralny.

2.      Na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo, zootechnika – zmienia si? wymiar kszta?cenia na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich z 8 na 7 semestralny.

 

§ 4

1.      Likwiduje si? kszta?cenie na kierunku TOWAROZNAWSTWO, prowadzonym na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t.

2.      Studenci realizuj?cy nauk? na kierunku, o którym mowa w ust.1 – kontynuuj? studia zgodnie z rozpocz?tym cyklem kszta?cenia wed?ug planu studiów i programu nauczania realizowanego kierunku i specjalno?ci.

3.      Studenci kierunku „towaroznawstwo”, prowadzonym na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t staj? si? studentami kierunku „towaroznawstwo”, realizowanego na Wydziale Nauki o ?ywo?ci.

4.      Kandydaci przyj?ci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2007/2008 na kierunek „towaroznawstwo”, prowadzony przez Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t, z dniem 1 pa?dziernika 2007 r. staj? si? studentami Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci.

5.      Absolwenci kierunku „towaroznawstwo”, prowadzonym na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t, ko?cz?cy studia w roku akademickim 2006/2007 otrzymuj? dyplom uko?czenia studiów realizowanego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t.

6.      Absolwenci kierunku „towaroznawstwo”, prowadzonym na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t, ko?cz?cy studia od roku akademickiego 2007/2008 otrzymuj? dyplom uko?czenia studiów realizowanego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia na Wydziale Nauki o ?ywno?ci.

 

§ 5

1.  Kszta?cenie na powo?anych uchwa?? kierunkach studiów oraz specjalno?ciach b?dzie prowadzone na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych, na których realizowane s? poszczególne kierunki studiów oraz specjalno?ci kszta?cenia.

2.  Absolwenci uzyskuj? tytu? zawodowy w zale?no?ci od kierunku studiów i stopnia kszta?cenia, w zakresie zrealizowanej specjalno?ci.

 

§ 6

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2007 roku.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A NR 167

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie         powo?ania makrokierunków studiów w Uniwersytecie.

 

Na podstawie art. 8 ust. 3, art. 11 ust. 4 oraz art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Bud?etu, Senat uchwala, co nast?puje:

§ 1

1.    W Uniwersytecie powo?uje si? makrokierunek studiów pn.: AKWAKULTURA I BEZPIECZE?STWO ?YWNO?CI.

2.    Kszta?cenie na makrokierunku, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

3.    Makrokierunek studiów prowadzony jest przez wydzia?y: Ochrony ?rodowiska i Rybactwa oraz Medycyny Weterynaryjnej.

4.    Makrokierunek tworz? kierunki studiów: rybactwo oraz weterynaria.

5.    Podstawow? jednostk? organizacyjn? administruj?c? makrokierunek studiów jest Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa.

§ 2

1.           W Uniwersytecie powo?uje si? makrokierunek studiów pn.: BIOIN?YNIERIA PRODUKCJI ?YWNO?CI.

2.           Kszta?cenie na makrokierunku, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest w zakresie specjalno?ci: „gospodarka ?ywno?ciowa” oraz „przetwórstwo ?ywno?ci” na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-in?ynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

3.           Makrokierunek studiów prowadzony jest przez wydzia?y: Bioin?ynierii Zwierz?t oraz Nauki o ?ywno?ci.

4.           Makrokierunek tworz? kierunki studiów: zootechnika oraz technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka.

5.           Podstawow? jednostk? organizacyjn? administruj?c? makrokierunek studiów jest Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t.

§ 3

1.           Kszta?cenie na powo?anym uchwa?? makrokierunku studiów pn.: „akwakultura i bezpiecze?stwo ?ywno?ci” realizowane jest na podstawie planu studiów i programu nauczania uchwalonych przez Senat i stanowi?cych za??cznik 1 do niniejszej Uchwa?y.

2.           Kszta?cenie na powo?anym uchwa?? makrokierunku studiów pn.: „bioin?ynieria produkcji ?ywno?ci” realizowane jest na podstawie planu studiów i programu nauczania uchwalonych przez Senat i stanowi?cych za??cznik 2 do niniejszej Uchwa?y.

3.           Absolwenci makrokierunków, o których mowa w § 1-2 otrzymuj? dyplom uko?czenia makrokierunku studiów oraz tytu? zawodowy in?yniera odpowiadaj?cy obszarowi makrokierunku studiów, w zakresie zrealizowanej specjalno?ci.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2007 roku.

 

REKTOR

Przewodnicz?cy Senatu

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 168

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

 

§1

1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub in?ynierskie) w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.

2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia - magisterskie w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.

3.  Ilekro? w uchwale mówi si? o konkursie (rankingu) ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” – nale?y przez to rozumie? konkurs (ranking) ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej.

 

§2

    Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymuj?cych si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „nowej matury”

1. Nabór na studia kandydatów legitymuj?cych si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „nowej matury” nast?puje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym, okre?lonych w za??cznikach 1A – 1J do niniejszej uchwa?y, z zastrze?eniem okre?lonym w ust. 2-4.

2. Na kierunku: architektura krajobrazu, post?powanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocen? predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym, okre?lonych w za??czniku 1G do niniejszej uchwa?y.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocen? co najmniej dostateczn?.

3. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym, okre?lonych w za??czniku 1H do niniejszej uchwa?y. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

4. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiej?tno?ci gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak te? sprawdzian predyspozycji s?uchowych i g?osowych oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym, okre?lonych w za??czniku 1H do niniejszej uchwa?y.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji s?uchowych i g?osowych, przyst?puj? kandydaci, którzy uzyskali, co najmniej ocen? dostateczn? ze sprawdzianu umiej?tno?ci gry na instrumencie.

5.  W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci przedmiotów, okre?lonych dla danego kierunku studiów w za??cznikach 1A-1J, z których egzamin maturalny z?o?ony zosta? na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów, kandydatowi na studia przyznaje si? dodatkowe % punkty, zgodnie z zasad?:

1/ za trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym - dodatkowe 500 % punktów,

2/ za dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym - dodatkowe 400 % punktów,

3/ za jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym - dodatkowe 300 % punktów.

6.  Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu–je?eli egzamin z tego przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie poni?ej 30% punktów lub kandydat nie spe?nia kryteriów w zakresie wskazanych w za??czniku przedmiotów, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci.

7.  Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci zawieraj?cym wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w za??cznikach 1A-1J z?o?onych na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, do obliczenia % sumy punktów uwzgl?dnia si?:

a/ wynik poziomu rozszerzonego, z uwzgl?dnieniem zapisów ust. 5, je?eli egzamin maturalny z przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie 30 i powy?ej 30% punktów,

b/ wynik poziomu podstawowego, je?eli egzamin maturalny z przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie poni?ej 30% punktów.

 

§3

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymuj?cych si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „starej matury”

1. Nabór na studia kandydatów legitymuj?cych si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „starej matury” nast?puje na podstawie konkursu (rankingu) ?redniej ocen uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym, okre?lonych w za??cznikach 1A – 1J do niniejszej uchwa?y, z zastrze?eniem okre?lonym w ust. 2-4 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 3 uchwa?y.

2. Na kierunku: architektura krajobrazu, post?powanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocen? predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) ?redniej uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym, okre?lonych w za??czniku 1G do niniejszej uchwa?y.

Do konkursu (rankingu) ?redniej ocen, przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocen? co najmniej dostateczn?.

3. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) ?redniej ocen uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym, okre?lonych w za??czniku 1H do niniejszej uchwa?y. Do konkursu (rankingu) ?redniej ocen, przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

4. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiej?tno?ci gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak te? sprawdzian predyspozycji s?uchowych i g?osowych oraz konkurs (ranking) ?redniej ocen uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym, okre?lonych w za??czniku 1H do niniejszej uchwa?y.

Do konkursu (rankingu) ?redniej ocen przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji s?uchowych i g?osowych, przyst?puj? kandydaci, którzy uzyskali, co najmniej ocen? dostateczn? ze sprawdzianu umiej?tno?ci gry na instrumencie.

5.  W konkursie (rankingu) ?redniej ocen uwzgl?dniany jest wynik ustalony zgodnie z zasad?: ?rednia ocen obliczona z uwzgl?dnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego paragrafu pomno?ona przez wspó?czynnik 100,00.

6.  W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci).

7.  Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).

8.  W przypadku nie wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej oceny z przedmiotu obj?tego post?powaniem kwalifikacyjnym, do obliczania ?redniej ocen uwzgl?dnia si? 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

 

§ 4

Kandydaci na studia, legitymuj?cy si? dyplomem IB Matury Mi?dzynarodowej, rekrutowani s? na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik okre?lony na dyplomie IB pomno?ony przez wspó?czynnik 15.0 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci.

 

§ 5

Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani s? na I rok studiów przez wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 276 Senatu Uniwersytetu z 20 maja 2005 r. (zm. Uchwa?? Nr 17 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 listopada 2005 r.).

 

§ 6

1.  ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w §10 ust. 1 za?wiadczenie Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.

2. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust. 1) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? bezpo?rednio kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz:

a) w ramach rekrutacji jednocz??ciowej (konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

–  na kierunkach/makrokierunkach*: akwakultura i bezpiecze?stwo ?ywno?ci*, bioin?ynieria produkcji ?ywno?ci*, biologia, biotechnologia, ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, piel?gniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

-  na kierunku lekarskim – przedmioty: biologia i chemia lub fizyka;

–  na kierunku: filologia polska– przedmioty: j?zyk polski i historia;

–  na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, in?ynieria chemiczna i procesowa, in?ynieria ?rodowiska, in?ynieria bezpiecze?stwa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika – przedmioty: matematyka i fizyka;

–  na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie– przedmioty: historia lub wiedza o spo?ecze?stwie i geografia;

–  na kierunkach: fizyka techniczna, informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;

–  na kierunku: filologia (sp. filologia rosyjska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk rosyjski;

–  na kierunku: filologia (sp. filologia germa?ska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk niemiecki;

–  na kierunku: filologia (sp. filologia angielska, sp. filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, sp. filologia ukrai?ska z j?zykiem angielskim) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk angielski;

b) w ramach rekrutacji dwucz??ciowej musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

–  na kierunku: architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

–  na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i j?zyk polski;

–  na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i j?zyk polski.

3. Egzaminy oceniane s? w skali 1-6. Uzyskana ?rednia ocen pomno?ona przez wspó?czynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci.

4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny, co najmniej dopuszczaj?ce.

5. Egzaminy ustne dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo maturalne uzyskane za granic?, odb?d? si? w dniu 18 lipca 2008 r.

 

§ 7

1.  W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych, certyfikatów j?zykowych oraz przedmiotów etyka/religia.

2.  W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalno??, przekroczy okre?lony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci – wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” lub ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadaj?cych dyplom IB Matury Mi?dzynarodowej), z uwzgl?dnieniem przepisów okre?lonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 2 i 3 uchwa?y. Przepisy okre?lone w §1 ust. 3 uchwa?y stosuje si? odpowiednio.

 

§ 8

Tryb post?powania kwalifikacyjnego.

1.    Rekrutacj? jednocz??ciow? (konkurs – ranking) i dwucz??ciow? (egzaminy praktyczne oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza post?powanie rekrutacyjne obejmuj?ce zasady okre?lone w § 2 i 3 uchwa?y.

2.    Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? sum? % punktów lub ?redni? ocen z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym z uwzgl?dnieniem za??czników 1A-1J do niniejszej uchwa?y oraz przepisów okre?lonych w § 1 ust. 3 oraz § 2-7 uchwa?y, kwalifikuj?c kandydata w konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci.

3.    Po zako?czeniu konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów oraz list? kandydatów zakwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc.

4.    Do limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).

5.    Og?oszenie pe?nych list kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia w ramach rekrutacji jednocz??ciowej i dwucz??ciowej nast?pi – 21 lipca 2008 r.

 

§ 9

1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.

2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.

3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:

a/ przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b/ dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,

c/ przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci,

d/ organizacja i przeprowadzanie egzaminu wst?pnego,

e/ przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,

f/ zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,

g/ przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Do zada? Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nale?y:

a/ koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),

b/ organizacja opracowania zagadnie? na egzamin praktyczny i pisemny,

c/ rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

 

§ 10

1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:

a/ podanie i ?yciorys (na formularzu),

b/ ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? lub kopia ?wiadectwa dojrza?o?ci po?wiadczona notarialnie lub przez wydzia?ow? (kierunkow?) komisj? rekrutacyjn?,

c/ ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub kopia po?wiadczona notarialnie lub przez wydzia?ow? (kierunkow?) komisj? rekrutacyjn?,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,

e/ fotografi? w formie elektronicznej (format .jpg) na no?niku elektromagnetycznym,

f/ trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodn? z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

g/ dowód op?aty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2); dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym przed 1.01.2001 r. – kserokopia strony 2, 3 i 6.

2.  Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:

a/ dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych), lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pe?nej oceny, wg wzoru okre?lonego przez UWM,

b/ odpis dyplomu uko?czonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

3. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, wydzia?owa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.

4. Dokumenty nale?y z?o?y? w terminie od 30 czerwca 2008 r. do 11 lipca 2008 r.

 

Dokumenty, o których mowa w §10 ust.1 pkt. a, b, c, g, h warunkuj? wszcz?cie post?powanie kwalifikacyjnego. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia II stopnia, zobowi?zani s? do??czy? równie? dokumenty potwierdzaj?ce uko?czenie studiów wy?szych oraz uzyskany wynik studiów. Pozosta?e dokumenty nale?y dostarczy? w dalszym etapie post?powania kwalifikacyjnego, w terminie okre?lonym przez Komisj? Rekrutacyjn?

 

§11

Egzaminy wst?pne – praktyczne.

Terminy egzaminów wst?pnych (praktycznych) oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 1.

1. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

2. Wyniki egzaminów praktycznych oceniane s? w skali 2-5.

3. Ka?d? prac? egzaminacyjn? (egzamin praktyczny) oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? ocen? stanowi ?rednia ocen sk?adowych.

4. Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5. Za pozytywny wynik post?powania egzaminacyjnego – praktycznego na kierunkach, o których mowa w §2 ust.2-4 oraz §3 ust.2-4 uznaje si? ocen? – dostateczny.

 

§12

Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia i nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli spe?nione s? warunki okre?lone w ust. 1 i 2.

1. Na tym kierunku s? wolne miejsca.

2. W kryteriach kwalifikacji okre?lono t? sam? grup? przedmiotów kwalifikacyjnych.

3. Powy?szy przepis nie dotyczy kierunków wymienionych w §2 ust. 2-4 oraz § 3 ust. 2-4.

4. Decyzj? podejmuje rektor na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§13

1.    Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 4 sierpnia 2008 r. Potwierdzenie stanowi:

2.  dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli kopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci – przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie o podj?ciu studiów, opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata, ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? oraz pozosta?e dokumenty okre?lone w decyzji o przyj?ciu.

3.  dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli orygina? ?wiadectwa dojrza?o?ci lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? – przes?ane do dziekanatu wydzia?u o?wiadczenie o podj?ciu studiów, opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata oraz pozosta?e dokumenty okre?lone w decyzji o przyj?ciu.

4.    Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnacj? ze studiów i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

 

§14

1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:

a/ przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego – jednocz??ciowego, obejmuj?cego wy??cznie konkurs (ranking) sumy % punktów lub ?redniej ocen i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 4 sierpnia 2008 r.

b/ przyst?pili do post?powania kwalifikacyjnego – dwucz??ciowego, tj. przyst?pili do egza­minu praktycznego, zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, przyst?pili do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub ?redniej ocen i nie zostali przyj?ci na studia – w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminie.

Odwo?anie nie przys?uguje kandydatom, którzy w trakcie post?powania kwalifikacyjnego zrezygnowali z danego etapu rekrutacji.

c/ przyst?pili do rankingu ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia / jednolitych magisterskich) lub egzaminu pisemnego/praktycznego (na studiach drugiego stopnia – magisterskich) i nie zostali przyj?ci na studia - w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminie.

2. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§15

1. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów w ramach odwo?a? zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 22 sierpnia 2008 r. Potwierdzenie stanowi:

1/    dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli kopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci - przes?ane do dziekanatu Wydzia?u o?wiadczenie o podj?ciu studiów, opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata, ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? oraz pozosta?e dokumenty okre?lone w decyzji o przyj?ciu na studia.

2/    dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli orygina? ?wiadectwa dojrza?o?ci lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? – przes?ane do dziekanatu wydzia?u o?wiadczenie o podj?ciu studiów, opatrzone w?asnor?cznym (czytelnym) podpisem kandydata oraz pozosta?e dokumenty okre?lone w decyzji o przyj?ciu na studia.

2. Brak potwierdzenia, tj. nie przes?anie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnacj? ze studiów i powoduje skre?lenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

 

§16

Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie

A.      Post?powanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne

1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia, o specjalno?ci filologia angielska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego uznaje si? ocen? – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników post?powania egzaminacyjnego okre?la tabela 2.

2. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunku architektura krajobrazu jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji stanowi egzamin praktyczny z rysunku (sprawdzian predyspozycji plastycznych) oraz wynik studiów – bez wyrównania do pe?nej oceny. Do rankingu wyniku studiów, przyst?puj? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocen? co najmniej dostateczn?.

3.  Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

4. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.

5. Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

6. Na kierunku filologia o specjalno?ci filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów - bez wyrównania do pe?nej oceny. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

7. Terminy egzaminów oraz termin og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 1.

B.      Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów

1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie danego kierunku (poza wymienionymi w § 16 A ust. 1 i 2 oraz § 16 B ust.2 i 3) jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.

2.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia o specjalno?ci: filologia germa?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia.

Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.

3.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia o specjalno?ci: filologia rosyjska oraz filologia ukrai?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalno?ci kszta?cenia.

Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.

4. Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

 

§17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

 

§18

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??czniki i Tabele

 

 

 

UCHWA?A Nr 169

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie  zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

 

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

 

§1

1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub in?ynierskie) w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.

2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia - magisterskie w ramach limitu przyj?? ustalonego przez Senat Uczelni.

3. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia – licencjackie na kierunek piel?gniarstwo. Studia przeznaczone s? dla piel?gniarek, które posiadaj? ?wiadectwo dojrza?o?ci i uko?czy?y liceum medyczne lub szko?? policealn? albo szko?? pomaturaln?, kszta?c?c? w zawodzie piel?gniarki i wykonuj? zawód „piel?gniarki/piel?gniarza”.

4.  Ilekro? w uchwale mówi si? o konkursie (rankingu) ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” – nale?y przez to rozumie? konkurs (ranking) ?redniej ocen uzyskanych z przedmiotów na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej.

 

§2

    Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymuj?cych si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „nowej matury”

1.    Nabór na studia kandydatów legitymuj?cych si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „nowej matury” nast?puje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym, okre?lonych w za??cznikach 1An – 1En do niniejszej uchwa?y.

2.    W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci przedmiotów, okre?lonych dla danego kierunku studiów w za??cznikach 1An-1En, z których egzamin maturalny z?o?ony zosta? na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów, kandydatowi na studia przyznaje si? dodatkowe % punkty, zgodnie z zasad?:

1/ za trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym    - dodatkowe 500 % punktów,

2/ za dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym    - dodatkowe 400 % punktów,

3/ za jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym    - dodatkowe 300 % punktów.

3.    Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzgl?dnia si? 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – je?eli egzamin z tego przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie poni?ej 30% punktów lub kandydat nie spe?nia kryteriów w zakresie wskazanych w za??czniku przedmiotów, tj. przedmiot nie wyst?puje na ?wiadectwie dojrza?o?ci.

4.    Kandydatowi na studia, legitymuj?cemu si? ?wiadectwem dojrza?o?ci zawieraj?cym wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w za??cznikach 1An-1En z?o?onych na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, do obliczenia % sumy punktów uwzgl?dnia si?:

a/ wynik poziomu rozszerzonego, z uwzgl?dnieniem zapisów ust. 2, je?eli egzamin maturalny z przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie 30 i powy?ej 30% punktów,

b/ wynik poziomu podstawowego, je?eli egzamin maturalny z przedmiotu z?o?ony zosta? na poziomie poni?ej 30% punktów.

 

§3

    Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymuj?cych si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „starej matury”

1. Nabór na studia kandydatów legitymuj?cych si? ?wiadectwem dojrza?o?ci uzyskanym w systemie „starej matury” nast?puje na podstawie konkursu (rankingu) ?redniej ocen uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym, okre?lonych w za??cznikach 1An – 1En do niniejszej uchwa?y, z zastrze?eniem okre?lonym w § 1 ust. 4 uchwa?y.

2. W konkursie (rankingu) ?redniej ocen uwzgl?dniany jest wynik ustalony zgodnie z zasad?: ?rednia ocen obliczona z uwzgl?dnieniem zapisów ust. 3-5 niniejszego paragrafu pomno?ona przez wspó?czynnik 100,00.

3. W przypadku wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania ?redniej ogólnej przyjmuje si? ?redni? arytmetyczn? wszystkich ocen z tego przedmiotu (ko?cowej klasyfikacji w szkole ?redniej oraz uzyskane na egzaminie dojrza?o?ci).

4. Do obliczania ?redniej ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci i ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje si? nast?puj?ce warto?ci liczbowe: celuj?cy (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczaj?cy (2,0).

5. W przypadku nie wyst?powania na ?wiadectwie dojrza?o?ci lub uko?czenia szko?y ?redniej oceny z przedmiotu obj?tego post?powaniem kwalifikacyjnym, do obliczania ?redniej ocen uwzgl?dnia si? 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

 

§ 4

Kandydaci na studia, legitymuj?cy si? dyplomem IB Matury Mi?dzynarodowej, rekrutowani s? na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik okre?lony na dyplomie IB pomno?ony przez wspó?czynnik 15.0 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci.

 

§ 5

Laureaci i finali?ci olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani s? na I rok studiów przez wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwa?? Nr 276 Senatu Uniwersytetu z 20 maja 2005 r. (zm. Uchwa?? Nr 17 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 listopada 2005 r.).

 

§6

1. ?wiadectwa maturalne uzyskane za granic? uznaje si? za równowa?ne ?wiadectwom dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce, je?eli zawieraj? klauzul? stwierdzaj?c? prawo ubiegania si? o przyj?cie na studia wy?sze w kraju miejsca wydania ?wiadectwa. Kandydaci legitymuj?cy si? ?wiadectwem maturalnym uzyskanym za granic? zobowi?zani s? do??czy? do kompletu dokumentów, o których mowa w §10 za?wiadczenie Kuratora O?wiaty (w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równowa?no?ci ?wiadectwa maturalnego uzyskanego za granic? ze ?wiadectwem dojrza?o?ci szkó? ?rednich w Polsce.

2. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust.1) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz w ramach rekrutacji (rankingu ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

–  na kierunkach: ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), piel?gniarstwo, rolnictwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo, zootechnika– przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

–  na kierunku filologia polska – przedmioty: j?zyk polski i historia;

–  na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;

–  na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, historia, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie – przedmioty: historia lub wiedza o spo?ecze?stwie i geografia;

–  na kierunkach: informatyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka

3. Egzaminy oceniane s? w skali 1-6. Uzyskana ?rednia ocen pomno?ona przez wspó?czynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci.

4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny, co najmniej dopuszczaj?ce.

5. Egzaminy ustne dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo maturalne uzyskane za granic?, odb?d? si? w dniu 29 lipca 2008 r.

 

§7

1.  W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? przedmiotów fakultatywnych i nadobowi?zkowych, certyfikatów j?zykowych oraz przedmiotów etyka/religia.

2.  W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalno??, przekroczy okre?lony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie dojrza?o?ci (?rednia arytmetyczna ze wszystkich ocen na ?wiadectwie dojrza?o?ci – wyniki ko?cowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrza?o?ci) – dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej matury” lub ?rednia ocen uzyskanych na ?wiadectwie uko?czenia szko?y ?redniej (dla kandydatów posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadaj?cych dyplom IB Matury Mi?dzynarodowej), z uwzgl?dnieniem przepisów okre?lonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 2 i 3 uchwa?y. Przepisy okre?lone w §1 ust. 4 uchwa?y stosuje si? odpowiednio.

 

§8

Tryb post?powania kwalifikacyjnego.

1. Rekrutacj? jednocz??ciow? (konkurs – ranking) na studia wyznacza post?powanie rekrutacyjne obejmuj?ce zasady okre?lone w § 2 i 3 uchwa?y.

2.  Przy konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci oblicza si? sum? % punktów lub ?redni? ocen z przedmiotów obj?tych post?powaniem kwalifikacyjnym z uwzgl?dnieniem za??czników 1An-1En do niniejszej uchwa?y oraz przepisów okre?lonych w § 1 ust. 4 oraz § 2-7 uchwa?y, kwalifikuj?c kandydata w konkursie (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci.

3.  Po zako?czeniu konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci, komisje wydzia?owe (kierunkowe) sporz?dzaj? rankingow? list? kandydatów oraz list? kandydatów zakwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc.

4.  Do limitu wliczani s? równie? kandydaci przyj?ci bez post?powania kwalifikacyjnego (laureaci i finali?ci olimpiad).

5. Og?oszenie pe?nych list kandydatów kwalifikowanych do przyj?cia na studia w ramach rekrutacji nast?pi – 1 sierpnia 2008 r.

 

§9

1. Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powo?ywane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u.

2. Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.

3. Do zada? komisji wydzia?owych (kierunkowych) nale?y w szczególno?ci:

a/ przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b/ dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,

c/ przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) ?wiadectw dojrza?o?ci,

d/ organizacja i przeprowadzanie egzaminu wst?pnego,

e/ przyjmowanie na I rok studiów w ramach okre?lonego limitu naboru,

f/ zawiadamianie kandydatów o wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,

g/ przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

4. Do zada? uczelnianej komisji uczelnianej nale?y:

a/ koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych (kierunkowych),

b/ organizacja opracowania testów na egzamin pisemny,

c/ rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych (kierunkowych).

 

§10

1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane s? nast?puj?ce dokumenty:

a/ podanie i ?yciorys (na formularzu),

b/ ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? lub kopia ?wiadectwa dojrza?o?ci po?wiadczona notarialnie lub przez wydzia?ow? (kierunkow?) komisj? rekrutacyjn?,

c/ ?wiadectwo uko?czenia szko?y ?redniej w oryginale lub kopia po?wiadczona notarialnie lub przez wydzia?ow? (kierunkow?) komisj? rekrutacyjn?,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowi?zuj?cymi uregulowaniami prawnymi,

e/ fotografi? w formie elektronicznej (format .jpg) na no?niku elektromagnetycznym,

f/ trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, przedstawiaj?ce osob? bez nakrycia g?owy i okularów z ciemnymi szk?ami w taki sposób, aby ukazywa?y g?ow? w pozycji lewego pó?profilu i z widocznym lewym uchem, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

g/ dowód op?aty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2); dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym przed 1.01.2001 r. – kserokopia strony  2, 3 i 6.

2. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia pierwszego stopnia – licencjackie kierunku piel?gniarstwo do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:

1/ dyplom zawodowy uprawniaj?cy do wykonywania zawodu piel?gniarki,

2/ aktualne za?wiadczenie zak?adu pracy potwierdzaj?ce, co najmniej dwuletnie do?wiadczenie zawodowe w zawodzie piel?gniarki,

3/ dokument potwierdzaj?cy prawo wykonywania zawodu piel?gniarki po?wiadczony przez Izb? Piel?gniarsk?.

 

3. Kandydaci ubiegaj?cy si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie do pliku dokumentów zobowi?zani s? do??czy?:

1/ dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych), lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pe?nej oceny, wg wzoru okre?lonego przez UWM,

2/ odpis dyplomu uko?czonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

4. W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów na obranym kierunku, wydzia?owa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.

5. Dokumenty nale?y z?o?y? w terminie od 21 do 25 lipca 2008 r.

 

[1] Dokumenty, o których mowa w § 10 ust.1 pkt. a, b, c, g, h oraz dokumenty okre?lone w § 10 ust. 2 pkt. 1-3 dla kandydatów na kierunek piel?gniarstwo, a tak?e dokumenty okre?lone w § 10 ust. 3 pkt. 1 i 2 warunkuj? wszcz?cie post?powania kwalifikacyjnego. Pozosta?e dokumenty nale?y dostarczy? w dalszym etapie post?powania rekrutacyjnego, w terminie okre?lonym przez Komisj? Rekrutacyjn?

 

§11

Kandydaci, którzy ubiegali si? o przyj?cie na studia, nie zostali przyj?ci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mog? ubiega? si? o przyj?cie na inny kierunek studiów, je?eli spe?nione s? warunki okre?lone w pkt. 1 i 2.

1. Na tym kierunku s? wolne miejsca.

2. W kryteriach kwalifikacji okre?lono t? sam? grup? przedmiotów kwalifikacyjnych.

3. Decyzj? podejmuje rektor na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§12

1. Od decyzji wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, nie przyj?tym na studia, w tym na studia drugiego stopnia – magisterskie, w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 25 sierpnia 2008 r.

2. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek przewodnicz?cego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§13

Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie

A.      Post?powanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne.

1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterski– kierunku filologia, o specjalno?ci: filologia angielska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalno?ci kszta?cenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik post?powania kwalifikacyjnego uznaje si? ocen? – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników post?powania egzaminacyjnego okre?la tabela 2.

2. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni s? wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3. Ka?d? prac? egzaminacyjn? oceniaj?, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjali?ci z danej dziedziny; b??dy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisuj? na pracach egzaminacyjnych, które przekazuj? przewodnicz?cemu wydzia?owej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodno?ci opinii egzaminatorów, ostateczn? liczb? punktów ustala przewodnicz?cy komisji.

4. Ka?da praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5. Na kierunku filologia o specjalno?ci: filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniaj?cej wszystkich kandydatów do przyj?cia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny. W post?powaniu kwalifikacyjnym nie uwzgl?dnia si? certyfikatów j?zykowych.

6. Termin egzaminu wst?pnego oraz termin og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la tabela 1.

 

B.      Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów

1. Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie– danego kierunku (poza wymienionym w §13 A ust. 1 oraz §13 B ust. 2) - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.

2.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia drugiego stopnia - magisterskie– kierunku filologia o specjalno?ci: filologia germa?ska jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej specjalno?ci kszta?cenia.

Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) - bez wyrównania do pe?nej oceny, w ramach okre?lonego limitu miejsc.

 

C.      Post?powanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów magisterskich

1.  Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na pomagisterskie studia licencjackie-ko?cielne - jest posiadanie dyplomu uko?czenia studiów magisterskich kierunku teologia. Zasady rekrutacji na te studia okre?la rada wydzia?u, a g?ównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów magisterskich (bez wyrównania do pe?nej oceny), w ramach okre?lonego limitu miejsc.

2.  Szczegó?owych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielaj? dziekanaty wydzia?ów.

 

§14

1. Studia niestacjonarne (jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia) s? odp?atne.

2. Kandydaci przyj?ci na I rok studiów zobowi?zani s? do potwierdzenia zamiaru podj?cia nauki w Uniwersytecie:

   1/ przyj?ci w trybie podstawowym – w terminie do 5 wrze?nia 2008 r.;

    2/ przyj?ci w trybie odwo?awczym – w terminie do 12 wrze?nia 2008 r.

   Potwierdzenie stanowi:

- dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli kopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci – przes?ane w ww. terminach do dziekanatu wydzia?u: podpisan? umow? za us?ugi edukacyjne, dowód wp?aty (op?aty za studia), ?wiadectwo dojrza?o?ci w oryginale lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? oraz pozosta?e dokumenty okre?lone w decyzji o przyj?ciu na studia;

- dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów z?o?yli orygina? ?wiadectwa dojrza?o?ci lub odpis ?wiadectwa dojrza?o?ci wydany przez szko??/Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? – przes?ane w ww. terminach do dziekanatu wydzia?u: podpisana umowa za us?ugi edukacyjne, dowód wp?aty (op?aty za studia) oraz pozosta?e dokumenty okre?lone w decyzji o przyj?ciu na studia.

Brak potwierdzenia, tj. nieprzes?anie w wyznaczonych terminach wymaganych dokumentów oznacza? b?dzie rezygnacj? kandydata z podj?cia nauki w Uniwersytecie i spowoduje skre?lenie z listy osób kwalifikowanych do przyj?cia na I rok studiów danego kierunku.

§15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzj? podejmuje rektor.

 

§16

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??czniki i Tabele

 

UCHWA?A Nr 170

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w 2008 roku.

 

Na podstawie art. 195 i 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z pó?n. zm.), na wniosek rad wydzia?ów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi si?, co nast?puje:

 

§ 1

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w naukach: biologicznych, humanistycznych, rolniczych, technicznych, weterynaryjnych: w dyscyplinach biologia, historia, j?zykoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, agronomia, kszta?towanie ?rodowiska, zootechnika, technologia ?ywno?ci i ?ywienia, rybactwo, geodezja i kartografia, weterynaria na Wydzia?ach (odpowiednio): Biologii, Humanistycznym, Nauk Spo?ecznych i Sztuki, Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa, Bioin?ynierii Zwierz?t, Nauki o ?ywno?ci, Ochrony ?rodowiska i Rybactwa, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Medycyny Weterynaryjnej w ramach limitów okre?lonych przez Senat.

 

§ 2

Tryb ubiegania si? o przyj?cie na studia doktoranckie.

1.      Warunkiem ubiegania si? o przyj?cie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorz?dnego oraz zbie?no?? uko?czonego kierunku studiów
z dyscyplin? naukow? w zakresie, których realizowane b?d? studia doktoranckie.

2.      Przyj?cie kandydata na I rok studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin wymienionych w § 1 dokonuje si? na podstawie ?redniej ocen uzyskanych w post?powaniu kwalifikacyjnym, obejmuj?cym:

a/ egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego,

b/ egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie,

c/  wynik studiów magisterskich,

d/ ocen? na dyplomie uko?czenia studiów.

3.      Kryteria kwalifikacji w zakresie dyscyplin wymienionych w § 1 okre?la za??cznik nr 1 do niniejszej Uchwa?y.

 

§ 3

1.    Kandydaci na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich sk?adaj? nast?puj?ce dokumenty:

a/ podanie ( na formularzu),

b/ odpis dyplomu uko?czenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

c/ dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie,

e/ fotografi? w formie elektronicznej (format .jpg) na no?niku elektromagnetycznym,

f/ cztery fotografie o wymiarach 35x45mm bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,

g/ dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego- strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

2.      W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, Wydzia?owa Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

3.      Dokumenty, o których mowa w ust. 1 nale?y z?o?y? w terminie:

1/ kandydaci na I rok studiów w dyscyplinie weterynaria     – do 6 czerwca 2008 roku,

2/ kandydaci na I rok studiów w pozosta?ych dyscyplinach   – do 5 wrze?nia 2008 roku.

 

§ 4

Zasady post?powania kwalifikacyjnego

1.      Egzamin z j?zyka obcego nowo?ytnego.

1/    Kandydaci na studia doktoranckie sk?adaj? egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego.

2/    Do egzaminu ustnego dopuszczeni s? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? (3,0 pkt). Wynik post?powania rekrutacyjnego jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne.

2.      Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie – ?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

3.      Wynik studiów magisterskich.

4.      Ocena na dyplomie uko?czenia studiów.

 

§ 5

Tryb post?powania kwalifikacyjnego

1.      Po zako?czeniu post?powania rekrutacyjnego wydzia?owa komisja rekrutacyjna sporz?dza rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen
z uwzgl?dnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynno?ci wydzia?owa komisja rekrutacyjna sporz?dza (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów
w ramach okre?lonego limitu miejsc.

2.      Og?oszenie list kandydatów przyj?tych na studia nast?pi:

1/ w dyscyplinie weterynaria    - 13 czerwca 2008 roku,

2/ w pozosta?ych dyscyplinach  - 12 wrze?nia 2008 roku.

3.      Od decyzji wydzia?owej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyj?tym na studia
w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej komisji rekrutacyjnej w terminie:

1/ w dyscyplinie weterynaria    – do 27 czerwca 2008 roku

2/ w pozosta?ych dyscyplinach  – do 26 wrze?nia 2008 roku.

4.      Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

5.      Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la za??cznik nr 2 do niniejszej uchwa?y.

 

§ 6

1.      Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? wydzia?owe komisje rekrutacyjne powo?ane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez rad? wydzia?u w sk?adzie:

a)    dziekan wydzia?u lub prodziekan jako przewodnicz?cy

b)    kierownik studiów doktoranckich,

c)    cz?onkowie w liczbie 3 osób, powo?ani spo?ród nauczycieli akademickich wydzia?u posiadaj?cych tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.

 

2.      Do zada? komisji wydzia?owych nale?y w szczególno?ci:

a)    przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b)    dopuszczanie kandydatów do post?powania kwalifikacyjnego,

c)    przeprowadzenie post?powania kwalifikacyjnego,

d)    przyjmowanie na I rok studiów doktoranckich w ramach okre?lonego limitu naboru,

e)    zawiadomienie kandydatów wynikach post?powania kwalifikacyjnego i przyj?ciu lub nie przyj?ciu na studia,

f)      przyjmowanie odwo?a? kandydatów nie przyj?tych na studia i przekazanie ich przewodnicz?cemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.      Senat powo?uje Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn?.

4.      Do zada? Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nale?y:

a)    koordynacja i nadzór nad prac? komisji wydzia?owych,

b)    rozpatrywanie i przedk?adanie rektorowi wniosków w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji komisji wydzia?owych.

 

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale decyzj? podejmuje rektor.

 

§ 8

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

        Za??cznik nr 1

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2008 r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Post?powanie kwalifikacyjne

1

Agronomia

 

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny agronomia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

2

Biologia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka angielskiego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny biologia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

3

Geodezja i kartografia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny geodezja i kartografia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

4

Historia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny historia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

5

J?zykoznawstwo

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny j?zykoznawstwo

 Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

6

Kszta?towanie ?rodowiska

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny kszta?towanie ?rodowiska

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

7

Literaturoznawstwo

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny literaturoznawstwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

8

Pedagogika

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny pedagogika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

9

Rybactwo

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny rybactwo

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

10

Technologia ?ywno?ci i ?ywienia

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny technologia ?ywno?ci i ?ywienia

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

11

Weterynaria

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny weterynaria

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

12

Zootechnika

?rednia ocen z egzaminu pisemnego i ustnego z j?zyka obcego nowo?ytnego

?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego

z dyscypliny zootechnika

Wynik studiów magisterskich

Ocena na dyplomie uko?czenia studiów

 

Za??cznik nr 2

 

Terminy egzaminów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2008 r.

 

Lp.

Dyscyplina naukowa

Egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej

w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie

Og?oszenie wyników

1

Agronomia

 

9-10.09.2008 r.

 

11.09.2008 r.

 

12.09.2008 r.

2

Biologia

3

Geodezja i kartografia

4

Historia

5

J?zykoznawstwo

6

Kszta?towanie ?rodowiska

7

Literaturoznawstwo

8

Pedagogika

9

Rybactwo

10

Technologia ?ywno?ci i ?ywienia

11

Zootechnika

12

Weterynaria

10-11.06.2008 r.

12.06.2008 r.

13.06.2008 r.

 

 

 

UCHWA?A NR 171

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyj?? na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008.

 

Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 14 ust. 2, pkt. 8 i § 92 ust. 3 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co nast?puje:

 

§ 1

Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn? w sk?adzie:

Przewodnicz?cy                                          - prof. dr hab. Janusz Piechocki

V-ce Przewodnicz?cy                                  - prof. dr hab. Józef Górniewicz

Cz?onkowie:

Przedstawiciel Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t - dr hab. Maria Stanek, prof. UWM

Przedstawiciel Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t - dr hab. Wies?aw Sobotka

Przedstawiciel Wydzia?u Biologii                            - dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM

Przedstawiciel Wydzia?u Biologii                            - prof. dr hab. Maria Dynowska

Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej    - dr in?. Wojciech Cymerman

Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej    - dr in?. Rados?aw Wi?niewski

Przedstaw. Wydz. Matematyki i Informatyki           - dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

Przedstaw. Wydz. Matematyki i Informatyki           - dr Bernard Kasietczuk

Przedstaw. Wydzia?u Humanistycznego                  - dr Alina Naruszewicz-Duchli?ska

Przedstaw. Wydzia?u Humanistycznego                  - dr Andrzej Korytko

Przedstaw. Wydz. Ochrony ?rodow. i Rybactwa      - dr hab. Wojciech Janczukowicz

Przedstaw. Wydz. Ochrony ?rodow. i Rybactwa      - dr hab. Ma?gorzata Wo?niak, prof. UWM

Przedstawiciel Wydz. Nauki o ?ywno?ci                  - dr hab. Bogus?aw Staniewski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydz. Kszta?t. ?rod. i Rolnictwa                - dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydz. Kszta?t. ?rod. i Rolnictwa                - prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

Przedstaw. Wydzia?u Nauk Ekonomicznych             - dr hab. Ma?gorzata Juchniewicz, prof. UWM

Przedstaw. Wydzia?u Nauk Ekonomicznych             - dr hab. Miros?aw Gornowicz, prof. UWM

Przedstaw. Wydzia?u Prawa i Administracji             - dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicznych            - dr Jan Damicz

Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicznych            - dr in?. Jerzy Doma?ski

Przedstawiciel Wydzia?u Nauk Technicznych            - prof. dr hab. Kazimierz Wierzbicki

Przedstaw. Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej      - dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydzia?u Teologii                            - ks. dr Piotr Duksa

Przedst. Wydz. Nauk Spo?ecznych i Sztuki              - dr Ewa Sikora

Przedstawiciel Samorz?du Studenckiego                - Karolina Wojciechowska

Sekretarze

 - mgr in?. Irena Koz?owska

 - mgr in?. Danuta Kuryj

 

§ 2

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad prac? Komisji Wydzia?owych (Kierunkowych) oraz rozpatruje i przedk?ada rektorowi wnioski w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji wy?ej wymienionych komisji rekrutacyjnych.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A NR 172

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007roku

 

w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyj?? na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2007/2008.

 

Na podstawie art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 14 ust. 2, pkt. 8 i § 92 ust. 3 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co nast?puje:

 

§ 1

Powo?uje si? Uczelnian? Komisj? Rekrutacyjn? w sk?adzie:

Przewodnicz?cy                          - prof. dr hab. Józef Górniewicz

V-ce Przewodnicz?cy                   - prof. dr hab. W?odzimierz Bednarski

 

Cz?onkowie:

Przedst. Wydz. Kszta?t. ?rodowiska i Rolnictwa        - dr hab. Barbara Adomas, prof. UWM

Przedst. Wydzia?u Biologii                            - prof. dr hab. Tadeusz Korniak

Przedst. Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci              - prof. dr hab. Antoni Kruk

Przedst. Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa      - prof. dr hab. Janusz Terlecki

Przedst. Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej  - prof. dr hab. Joanna Szteyn

Przedst. Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t         - prof. dr hab. Janina Pogorzelska

Przedst. Wydzia?u Geodezji i Gospod. Przestrz.        - dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM

Przedst. Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki  - prof. dr hab. Andrzej Olubi?ski

Przedst. Wydzia?u Humanistycznego              - dr hab. Grzegorz Jasi?ski, prof. UWM

Przedstawiciel Samorz?du Doktorantów         - mgr in?. Eliza Sitnik

Sekretarz                                                  - mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo

 

§ 2

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad prac? Komisji Wydzia?owych oraz rozpatruje i przedk?ada rektorowi wnioski w sprawie odwo?a? kandydatów od decyzji wy?ej wymienionych komisji rekrutacyjnych.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

UCHWA?A NR 173

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 196 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) Senat postanawia, co nast?puje:

 

§ 1

Uchwala si? zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej Uchwa?y.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik

do Uchwa?y Nr 173 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie

 

W Regulaminie studiów doktoranckich, stanowi?cym za??cznik do Uchwa?y Nr 51 Senatu Uniwersytetu z dnia 24 lutego 2006 roku, wprowadza si? zmiany, jak ni?ej:

1.                § 8 otrzymuje brzmienie:

㤠8. Doktorant ma prawo do:

1/   zdobywania wiedzy,

2/   rozwijania w?asnych zainteresowa? naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszcze? dydaktycznych i urz?dze? Uczelni w ramach mo?liwo?ci finansowych i organizacyjnych Uczelni,

3/   uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdro?eniowych realizowanych w Uczelni,

4/   zrzeszania si? w ko?ach naukowych, uczelnianych organizacjach oraz agendach kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach okre?lonych w ustawie "Prawo o stowarzyszeniach",

5/   pomocy materialnej, na zasadach okre?lonych w regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,

6/   ubiegania si? o przyznanie stypendium doktoranckiego na zasadach okre?lonych w regulaminie ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,

7/   zg?aszania do w?adz Uczelni i podstawowej jednostki organizacyjnej - za po?rednictwem organów samorz?du doktorantów - uwag i postulatów dotycz?cych planów i programów studiów, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw zwi?zanych z realizacj? procesu dydaktycznego,

8/  korzystania z pomocy merytoryczno-organizacyjnej ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,

9/  ubezpieczenia spo?ecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okre?lonych w odr?bnych przepisach,

10/        przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczaj?cym o?miu tygodni w ci?gu roku, które powinny by? wykorzystane w okresie wolnym od zaj?? dydaktycznych,

11/        uzyskiwania nagród i wyró?nie?”.

 

2.                W § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. W okresie urlopu, doktorant zachowuje uprawnienia doktoranckie. Tryb i zakres przyznawania ?wiadcze? pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego w okresie urlopu, okre?laj? odpowiednio: regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów oraz regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania stypendiów doktoranckich”.

 

3.                § 34 otrzymuje brzmienie:

„ § 34. 1. Szczegó?owe zasady i tryb przyznawania stypendiów okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania ?wiadcze? pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Nagrody i wyró?nienia rektora mog? by? przyznane doktorantowi, który:

1/  uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce,

2/  legitymuje si? znacz?cymi osi?gni?ciami w ramach dzia?alno?ci naukowej,

3/  wykazuje si? aktywno?ci? w samorz?dzie doktorantów, organizacjach i stowarzyszeniach doktoranckich.

3. Doktorant, o którym mowa w ust. 2 mo?e zosta? wyró?niony:

1/  pochwa?? rektora lub dziekana - ustn? lub z wpisem do indeksu,

2/  dyplomem, listem gratulacyjnym rektora lub dziekana,

3/  nagrod? ufundowan? przez instytucje pa?stwowe, towarzystwa naukowe, organizacje spo?eczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowi?zuj?cym dla tych nagród.

4. Szczegó?owe zasady przyznawania wyró?nie?, o których mowa w ust.3, pkt. 1-2 okre?laj? odr?bne regulaminy.

5. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej mo?e ustali? inne formy wyró?nie? doktorantów danej podstawowej jednostki organizacyjnej. Je?li wyró?nienie ??czy si? z nagrod? pieni??n?, podstawowe jednostki organizacyjne pokrywaj? j? ze ?rodków w?asnych.

6. Szczegó?owe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich okre?la regulamin ustalania wysoko?ci, przyznawania i wyp?acania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”.

 

4.                W § 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.Doktorant, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj.:

1/ czasowej niezdolno?ci do odbywania tych studiów spowodowanej chorob?, je?eli okres tej niezdolno?ci przekracza okres zasi?kowy,

2/ sprawowania osobistej opieki nad chorym cz?onkiem rodziny,

3/ sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku ?ycia lub dzieckiem o orzeczonej niepe?nosprawno?ci,

4/ prowadzenia d?ugotrwa?ych bada? naukowych mo?e uzyska? przed?u?enie okresu odbywania studiów doktoranckich w ??cznym wymiarze nie przekraczaj?cym jednego roku.

Decyzj? podejmuje kierownik studiów doktoranckich.

 

5.                § 36 otrzymuje brzmienie:

„ § 36. W sprawach dotycz?cych organizacji i trybu odbywania studiów przez doktoranta, a nie obj?tych przepisami Regulaminu, decyduje kierownik studiów”.

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

15-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwa?a Nr 174

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 74 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie w 2007 roku.

 

Na podstawie art. 195 i 196 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku — Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) na wniosek Rady Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co nast?puje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 74 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2006 roku, wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

 

1.    § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kandydaci na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich sk?adaj? nast?puj?ce dokumenty:

a/ podanie ( na formularzu),

b/ odpis dyplomu uko?czenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

c/ dokument potwierdzaj?cy ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pe?nej oceny) wg wzoru okre?lonego przez UWM,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzaj?ce brak przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie,

e/ fotografi? w formie elektronicznej (format .jpg) na no?niku elektromagnetycznym,

f/ cztery fotografie o wymiarach 35x45mm bez nakrycia g?owy, na jasnym tle,

g/ dowód wniesienia op?aty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego- strony 2,3 i 6; dla kandydatów legitymuj?cych si? dowodem osobistym wydanym po 1.01.2001 roku – kserokopia strony 1 i 2.

2.      W przypadku przed?o?enia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, Wydzia?owa Komisja Rekrutacyjna ma prawo odmówi? kandydatowi dopuszczenia do post?powania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

3.      Dokumenty, o których mowa w ust. 1 nale?y z?o?y? w terminie:

1/ kandydaci na I rok studiów w dyscyplinie weterynaria – do 6 czerwca 2007 roku,

2/ kandydaci na I rok studiów w pozosta?ych dyscyplinach – do 7 wrze?nia 2007 roku.”

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

I. Zasady post?powania kwalifikacyjnego

1. Egzamin z j?zyka obcego nowo?ytnego.

1/ Kandydaci na studia doktoranckie sk?adaj? egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego.

2/ Do egzaminu ustnego dopuszczeni s? wy??cznie kandydaci, którzy z egzaminu pisemnego uzyskali co najmniej ocen? dostateczn? (3,0 pkt). Wynik post?powania rekrutacyjnego jest pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu form egzaminu oceny co najmniej dostateczne.

2. Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie – ?rednia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

3.  Wynik studiów magisterskich.

4.  Ocena na dyplomie uko?czenia studiów.

 

II. Tryb post?powania kwalifikacyjnego

1.    Po zako?czeniu post?powania rekrutacyjnego wydzia?owa komisja rekrutacyjna sporz?dza   rankingow? list? kandydatów, w kolejno?ci wed?ug uzyskanej ?redniej ocen
z uwzgl?dnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynno?ci wydzia?owa komisja rekrutacyjna sporz?dza (wg rankingu) list? kandydatów przyj?tych na I rok studiów
w ramach okre?lonego limitu miejsc.

2.    Og?oszenie list kandydatów przyj?tych na studia nast?pi:

1/ w dyscyplinie weterynaria  - 14 czerwca 2007 roku,

2/ w pozosta?ych dyscyplinach        - 14 wrze?nia 2007 roku.

3. Od decyzji wydzia?owej komisji rekrutacyjnej, kandydatom nie przyj?tym na studia
w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do rektora Uniwersytetu, za po?rednictwem wydzia?owej komisji rekrutacyjnej w terminie:

1/ w dyscyplinie weterynaria  – do 28 czerwca 2007 roku

2/ w pozosta?ych dyscyplinach        – do  28 wrze?nia 2007 roku.

4. Decyzj? w sprawie odwo?a? podejmuje rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

5. Terminy egzaminów wst?pnych oraz terminy og?oszenia wyników post?powania kwalifikacyjnego – okre?la za??cznik 2 do niniejszej uchwa?y.”

3. Za??cznik 2 otrzymuje brzmienie:

        Za??cznik 2

Terminy egzaminów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w 2007 r.

Lp.

Dyscyplina naukowa

Egzamin pisemny i ustny z j?zyka obcego nowo?ytnego

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej

w zakresie, której b?d? realizowane studia doktoranckie

Og?oszenie wyników

1

Agronomia

 

10.09.2007 r.

 

11.09.2007 r.

 

14.09.2007 r.

2

Biologia

3

Geodezja i kartografia

4

Historia

5

J?zykoznawstwo

6

Kszta?towanie ?rodowiska

7

Literaturoznawstwo

8

Pedagogika

9

Rybactwo

10

Technologia ?ywno?ci i ?ywienia

11

Zootechnika

12

Weterynaria

12.06.2007 r.

13.06.2007 r.

14.06.2007 r.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

data zmieszczenia:

11-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 175

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z 27 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie wszcz?cia post?powania o nadanie tytu?u doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesi?skiemu.

 

§ 1

Na podstawie § 4 Statutu Uniwersytetu Senat wszczyna post?powanie o nadanie tytu?u doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesinskiemu.

 

§ 2

Funkcj? promotora powierza si? prof. dr. hab. Stanis?awowi Achremczykowi.

 

§ 3

Ocena zasadno?ci wniosku o nadanie tytu?u doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesi?skiemu powierzona zostanie ni?ej wymienionym recenzentom:

 • prof. dr hab. Stanis?aw NICIEJA (Uniwersytet Opolski),
 • prof. dr hab. Jacek STASZEWSKI (Uniwersytet Miko?aja Kopernika w Toruniu),
 • prof. dr hab. Henryk SAMSONOWICZ (Polska Akademia Nauk w Warszawie).

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 176

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie przyznania tytu?u profesora honorowego prof. dr. hab. Andrzejowi Nowakowi.

 

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa w sprawie przyznania tytu?u profesora honorowego

prof. dr. hab. Andrzejowi NOWAKOWI.

 

§ 2

Wniosek dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 177

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Na podstawie § 100 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Senat uchwala zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Za??cznik do Uchwa?y Senatu Nr 177

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

1.    W § 1 dodaje si? ust. 10 w brzmieniu:

„10. Uniwersytet promuje w?asn? dzia?alno?? i osi?gni?cia za po?rednictwem:

1)    ?rodków masowego przekazu,

2)    transportu publicznego,

3)    studenckich, m?odzie?owych i dzieci?cych zespo?ów sportowych, tanecznych oraz chórów,

4)    innych jednostek prowadz?cych dzia?alno?? sportow? lub kulturaln?,

5)    wydawnictw (foldery, informatory, albumy, czasopisma),

na zasadach okre?lonych w decyzjach organów Uniwersytetu lub zawieranych umowach.”.

 

2.    § 37 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostkami organizacyjnymi wydzia?ów mog? by? instytuty, katedry, zak?ady i kliniki.

2. Jednostki wymienione w ust. 1 tworzy, przekszta?ca i znosi Rektor, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez rad? wydzia?u i Senat.

3. Wniosek o utworzenie lub przekszta?cenie jednostek wymienionych w ust. 1 powinien zawiera?: okre?lenie celu i zakresu dzia?alno?ci naukowej lub artystycznej i dydaktycznej tych jednostek, ?ród?a finansowania dzia?alno?ci jednostki, struktur? organizacyjn?, sk?ad osobowy.

4. W przypadku zniesienia jednostki wniosek musi zawiera? uzasadnienie oraz okre?la? terminy i tryb rozliczenia osób odpowiedzialnych za dzia?alno?? znoszonej jednostki.

5. Szczegó?owy zakres dzia?ania jednostek, o których mowa w ust. 1, okre?laj? regulaminy organizacyjne tych jednostek.”.

 

3.    W § 41 wprowadza si? zmiany:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki pozawydzia?owe mog? funkcjonowa? jako instytut, centrum, katedra, zak?ad (klinika), o?rodek, studium oraz akademickie inkubatory przedsi?biorczo?ci i centra transferu technologii”.

- ust. 3 uchyla si?.

 

4.    W § 42 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Radzie przewodniczy kierownik jednostki organizacyjnej, a w przypadku centrum transferu technologii, osoba wybrana przez cz?onków rady na funkcj? przewodnicz?cego. Przewodnicz?cy rady zobowi?zany jest zwo?a? jej posiedzenie co najmniej raz w semestrze.”.

 

5.    § 48 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownikami wydzia?owych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie s?: dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zak?adu (kliniki).

2. Kierownikami pozawydzia?owych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie s?: dyrektor instytutu, dyrektor centrum, dyrektor akademickiego inkubatora przedsi?biorczo?ci, kierownik o?rodka i kierownik studium.”.

 

6.    W § 49 ust. 1 i ust. 2 otrzymuj? brzmienie:

„1. Kierowników jednostek, o których mowa w § 48 ust. 1 i 2 powo?uje rektor na okres 5 lat.

2. Kierownikami jednostek, o których mowa w § 48 ust. 1 mog? by? osoby posiadaj?ce tytu? profesora lub stopie? doktora habilitowanego, zatrudnione w pe?nym wymiarze czasu pracy”.

 

7.    § 50 skre?la si? w ca?o?ci.

 

8.    § 51 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 48 ust. 1 i 2, kieruj? dzia?alno?ci? podleg?ych jednostek i s? prze?o?onymi pracowników w nich zatrudnionych.

2. Kierownicy, o których mowa w ust. 1, odpowiadaj? za w?a?ciwy dobór i rozwój kadry jednostek, realizacj? wyznaczonych jednostce zada?, za maj?tek i przydzielone ?rodki finansowe oraz za warunki pracy zgodnie z wymogami bhp i p.po?.

3. Szczegó?owy zakres obowi?zków kierowników wydzia?owych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów instytutów pozawydzia?owych, dyrektorów centrów okre?laj? regulaminy organizacyjne tych jednostek.”.

 

9.    W § 58 skre?la si? ust. 2.

 

10.           § 67 otrzymuje brzmienie:

„1. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego nast?puje na podstawie mianowania lub umowy o prac?.

2. Na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania mo?e by? zatrudniona osoba, która posiada tytu? profesora w dziedzinie nauki lub sztuki oraz pe?ni?a lub pe?ni funkcj? kierownika projektu badawczego finansowanego ze ?rodków uzyskanych spoza Uniwersytetu.

3. Kandydat na stanowisko profesora zwyczajnego w okresie po uzyskaniu tytu?u powinien ponadto:

1)    posiada? udokumentowane osi?gni?cia naukowe lub artystyczne wskazuj?ce na jego istotny wk?ad w rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej lub artystycznej, potwierdzony przynajmniej jedn? pozytywn? opini? o dorobku naukowym lub artystycznym, przedstawion? przez osob? posiadaj?c? tytu? profesora z danej dziedziny, zatrudnion? poza Uniwersytetem,

2)    pe?ni? funkcje promotora w co najmniej jednym zako?czonym przewodzie doktorskim.

4. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie umowy o prac? jest posiadanie tytu?u profesora w dziedzinie nauki lub sztuki.”.

 

11.           § 68 otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest posiadanie tytu?u naukowego profesora lub posiadanie stopnia doktora habilitowanego oraz odbycie co najmniej miesi?cznego sta?u naukowego.

2. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego nast?puje na czas okre?lony trwaj?cy nie d?u?ej ni? 5 lat lub na czas nieokre?lony.

3. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego przed?u?a si? na czas nieokre?lony osobie, która spe?nia co najmniej jeden z poni?szych warunków:

1)    zosta?o wszcz?te post?powanie o nadanie tytu?u profesora,

2)    kandydat znacz?co powi?kszy? swój dorobek naukowy lub artystyczny od czasu zatrudnienia po raz pierwszy,

3)    istnieje potrzeba wzmocnienia dyscyplin lub kierunków studiów niezb?dnych do rozwoju Uniwersytetu.

4. W przypadku niespe?nienia warunków okre?lonych w ust. 3 dalsze zatrudnienie jest mo?liwe wy??cznie na stanowisku adiunkta lub starszego wyk?adowcy na podstawie umowy o prac?.

5. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego mo?e by? zatrudniona osoba posiadaj?ca stopie? doktora oraz znaczne i twórcze osi?gni?cia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone pozytywn? opini? Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu?ów. Zatrudnienie nast?puje na podstawie umowy o prac? na wniosek dziekana, zaopiniowany przez w?a?ciw? rad? wydzia?u i Senat.

6. Osobom wymienionym w ust. 1 pe?ni?cym funkcje organów jednoosobowych Uniwersytetu lub ich zast?pców okres zatrudnienia przed?u?a si? o okres ich kadencji.”.

 

12.           § 71 otrzymuje brzmienie:

„1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta nast?puje na podstawie umowy o prac?.

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystenta jest posiadanie co najmniej tytu?u zawodowego magistra lub równorz?dnego.

3. Z osob? spe?niaj?c? warunki okre?lone w ust. 2 zawiera si? po raz pierwszy umow? o prac? na okres jednego roku, a nast?pnie na okresy nieprzekraczaj?ce 3 lat.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 mo?e by? przed?u?ona po uzyskaniu przez asystenta pozytywnej oceny komisji oceniaj?cej.

5. ??czny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie posiadaj?cej stopnia doktora nie powinien przekroczy? 8 lat.

6. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas nieokre?lony jest posiadanie stopnia doktora.

7. Do okresu o którym mowa w ust. 5 nie wlicza si? okresu nieobecno?ci w pracy wynikaj?cej z przebywania na urlopie macierzy?skim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz s?u?by wojskowej lub zast?pczej.”.

 

13.           W § 78 ust. 1 i ust. 2 otrzymuj? brzmienie:

„1. Zatrudnienie na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego nast?puje na wniosek dziekana wydzia?u po zasi?gni?ciu opinii w?a?ciwej rady wydzia?u oraz opinii Senatu.

2. Zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o prac? oraz na pozosta?e stanowiska nauczycieli akademickich nast?puje na wniosek dziekana wydzia?u lub kierownika jednostki pozawydzia?owej po zasi?gni?ciu opinii w?a?ciwego organu kolegialnego.”.

 

14.           § 100 otrzymuje brzmienie:

„1. Inicjatywa w sprawie wprowadzania zmian do Statutu przys?uguje cz?onkom Senatu.

2. Projekty zmian Statutu dotycz?ce Wydzia?u Teologii musz? uzyska? akceptacj? Wielkiego Kanclerza Wydzia?u.

3. Wniosek w sprawie proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem sk?ada si? do Rektora. Rektor po pozytywnym zaopiniowaniu kieruje wniosek do Komisji Statutowej.

4. Projekt zmian w Statucie przedstawia na posiedzeniu Senatu przewodnicz?cy Komisji Statutowej.

6. Senat podejmuje uchwa?? w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu wi?kszo?ci? co najmniej 2/3 g?osów swojego statutowego sk?adu po zasi?gni?ciu opinii zwi?zków zawodowych.

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 178

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie ustalenia wysoko?ci narzutów kosztów po?rednich w dzia?alno?ci badawczej.

 

Na podstawie § 14, ust. 1 pkt 12 Statutu Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 pa?dziernika 2006 r. uchwala si?, co nast?puje:

 

§ 1

Narzuty na finansowanie kosztów po?rednich w dzia?alno?ci badawczej pozostaj?ce w dyspozycji wydzia?ów wynosz?:

 

1) dzia?alno?? statutowa

30%

2) SPUB-y SPUB-y M

20%

3) badania w?asne

15%

4) projekty badawcze finansowane przez MNiSW z wy??czeniem projektów promotorskich

30%

w tym 10% na w?asny fundusz stypendialny

5) projekty badawcze promotorskie finansowane przez MNiSW

20%

w tym 10% na w?asny fundusz stypendialny

6) koszty koordynacji projektów badawczych

10%

7) podmioty gospodarcze minimum

10%

8) konferencje, sympozja i pozosta?a dzia?alno?? wspomagaj?ca badania minimum

5%

9) projekty celowe:

 

 - od ?rodków pozyskanych z ministerstwa

30%

 - od ?rodków pozyskanych z podmiotów gospodarczych

15%

10) projekty badawcze finansowane ze ?rodków  UE w ramach 7PR

do 60%

 

§ 2

Wysoko?? kosztów po?rednich w projektach finansowanych z UE w ramach 7PR podlega ka?dorazowo zatwierdzeniu przez w?a?ciwego prorektora, przed podpisaniem wniosku.

 

§ 3

Przychody z produkcji ubocznej w badaniach naukowych przeznacza si? na pokrycie kosztów bezpo?rednich bada?.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia, z moc? od 1 stycznia 2007 r.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 179

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych.

 

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana Wydzia?u Nauk Technicznych w sprawie:

zniesienia Katedry Geotechniki i Mechaniki Budowli,

utworzenia Zak?adu Geotechniki i Budownictwa Drogowego,

utworzenia Zak?adu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Budowlanych.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 180

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki.

 

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana Wydzia?u Matematyki i Informatyki w sprawie przekszta?cenia Zak?adu Analizy i Równa? Ró?niczkowych w Katedr? o tej samej nazwie.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 181

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytet prawa w?asno?ci gruntów, które nie s? samodzielnymi dzia?kami budowlanymi, po?o?onych w Olsztynie w rejonie ul. Martyniaka (obr?b 112 m. Olsztyn), okre?lonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zieleni nieurz?dzonej, stanowi?cych w ewidencji dzia?ki nr 367/5; 367/6; 367/7; 367/8; 367/9; 367/10; 367/11; 367/12; 367/14 o ??cznej powierzchni 4677 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej jest za??cznikiem do uchwa?y), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo?ci odpowiednio do nich przyleg?ych.

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

?rodki finansowe pochodz?ce ze sprzeda?y nieruchomo?ci, o których mowa w § 1 przeznaczone b?d? na finansowanie strategicznych zada? inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 182

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu, Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytet prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie ul. ?wietlistej (obr?b 152 m. Olsztyn), oznaczonych w ewidencji jako dzia?ki nr 25/69, 25/71, 25/75, 25/77, 25/80, 25/85, 25/86 o ??cznej powierzchni 1131 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi za??cznik do uchwa?y), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo?ci odpowiednio do nich przyleg?ych.

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

?rodki finansowe pochodz?ce ze sprzeda?y nieruchomo?ci, o których mowa w § 1 przeznaczone b?d? na finansowanie strategicznych zada? inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 183

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu, Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytet prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie w rejonie ul. Zodiakalnej (obr?b 152 m. Olsztyn), oznaczonych w ewidencji jako dzia?ki nr 25/30, 25/46, 25/47, 25/50; 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/61 do o ??cznej powierzchni 1012 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi za??cznik do uchwa?y), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomo?ci odpowiednio do nich przyleg?ych.

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

?rodki finansowe pochodz?ce ze sprzeda?y nieruchomo?ci, o których mowa w § 1 przeznaczone b?d? na finansowanie strategicznych zada? inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 184

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntu po?o?onego w obr?bie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod?
na sprzeda? przez Uniwersytet prawa w?asno?ci gruntu po?o?onego w Olsztynie w rejonie ul. Wo?odyjowskiego (obr?b 153 m. Olsztyn), oznaczonego w ewidencji jako dzia?ka nr 40/9 o powierzchni 2202 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi za??cznik do uchwa?y), przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudow? mieszkaniow? wielorodzinn?.

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

?rodki finansowe pochodz?ce ze sprzeda?y nieruchomo?ci, o której mowa w § 1 przeznaczone b?d? na finansowanie strategicznych zada? inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 185

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? gruntów po?o?onych w obr?bach ewidencyjnych nr 160, 118, 125, 113 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na zbycie przez Uniwersytet gruntów po?o?onych w Olsztynie:

 • obr?b 160, dzia?ka nr 2/63 o powierzchni 0,9717 ha /w trakcie procedury podzia?u/,
 • obr?b 118, dzia?ki nr 38/13; 38/3; 34/26; 34/28; 34/29; 34/30; 4/5; 4/9; 4/10; 5/66 o powierzchni 14,9202 ha /w trakcie procedury podzia?u/,
 • obr?b 125, dzia?ka nr 460 o powierzchni 0,0702 ha,
 • obr?b 113, dzia?ki nr 168/2; 168/3; 168/4; 168/5; 168/6; 168/7; 168/8; 168/9 o powierzchni 0,4441 ha przeznaczonych pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinn? (wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowi? za??czniki do uchwa?y).

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

?rodki finansowe pochodz?ce ze sprzeda?y nieruchomo?ci, o których mowa w § 1 przeznaczone b?d? na finansowanie strategicznych zada? inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

27-04-2007 r.

Data zamieszczenia:

09-05-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

Uchwa?a Nr 186

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2007 r.

 

w sprawie zawarcia przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia z partnerami K?trzy?skiego Klastra Energii Odnawialnej.

 

§ 1

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. 05.164.1365 z pó?n. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 15 Statutu Uniwersytetu Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia z partnerami K?trzy?skiego Klastra Energii Odnawialnej tworzonego z inicjatywy Spó?ki Akwawit-BRASCO oraz Samorz?du Województwa Warmi?sko-Mazurskiego.

 

§ 2

Jednostk? wykonuj?c? obowi?zki Uniwersytetu w przedmiocie porozumienia b?dzie Centrum Bada? Energii Odnawialnej.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr 187

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2007 r.

 

w sprawie recenzji o kandydacie do tytu?u doktora honoris causa.

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie popiera inicjatyw? Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu w sprawie na-dania tytu?u doktora honoris causa Prezydentowi Republiki Litewskiej VALDASOWI ADAMKUSOWI. Jednocze?nie Senat wyra?a opini? pozytywn? w tej sprawie na podstawie recenzji wykonanej przez prof.. dr. hab. Konstantego Lossowa.

 

§ 2

Tekst opinii, o której mowa w 1 stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

25-05-2007 r.

data zamieszczenia

16-07-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 188

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2007.

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), stanowi si? co nast?puje:

 

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2007 uwzgl?dniaj?cy:     (w tys. z?)

1.      Przychody dzia?alno?ci operacyjnej                                                             286 798,9

2.      Koszty dzia?alno?ci operacyjnej                                                                   276 784,0

3.      Zysk z dzia?alno?ci operacyjnej                                                                    10 014,9

4.      Zwi?kszenia funduszu zasadniczego                                                           31 840,0

Zmniejszenia funduszu zasadniczego                                               16 700,0

Stan funduszu na koniec roku 2007                                                 183 742,4

5.      Zwi?kszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                         47 700,0

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów             48 694,4

Stan funduszu na koniec roku 2007                                                 652,4

6.      Zwi?kszenia w?asnego funduszu stypendialnego                                        1 000,0

Zmniejszenia w?asnego funduszu stypendialnego                            320,0

Stan funduszu na koniec roku 2007                                                 714,5

 

§ 2

Traci moc uchwa?a Nr 142 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2007 r.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 189

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

 

w sprawie nadania tytu?u doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesi?skiemu.

 

 

§ 1

Na podstawie § 4 Statutu Uniwersytetu Senat nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

prof. dr. hab. Wojciechowi WRZESI?SKIEMU

 

za wk?ad w rozwój nauki polskiej, szczególnie w rozwój humanistyki olszty?skiej oraz wspó?prac? z Wydzia?em Humanistycznym Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Wniosek Promotora prof. dr. hab. Stanis?awa Achremczyka w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 190

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U.  Nr 164, poz. 1365) oraz § 1 ust. 11 uchwa?y Senatu Nr 127 z 30 stycznia 2004 roku  w sprawie dzia?a? w polityce kadrowej i rozwoju uprawnie? akademickich stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

W celu uzupe?nienia wymaganego minimum kadrowego zwi?zanego z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego Senat wyra?a zgod? na ponowne nawi?zanie stosunku pracy z nast?puj?cymi nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na stanowisku profesora:

1.     prof. dr. hab. Leontijem Mironiukiem,

2.     prof. dr. hab. Stanis?awem Nizi?skim,

3.     prof. dr. hab. Janem Pawlakiem,

4.     ks. prof. dr. hab. Alojzym Szorcem.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 191

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? gruntów po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytet Warmi?sko Mazurski w Olsztynie prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji jako dzia?ki nr 12/10; 12/14 (obr?b 107 m. Olsztyn) o ??cznej powierzchni 5,1377 ha okre?lonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny us?ug handlowych oraz us?ug administracyjnych.

(wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi za??cznik do uchwa?y)

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

?rodki finansowe pochodz?ce ze sprzeda?y nieruchomo?ci, o których mowa w § 1 przeznaczone b?d? na finansowanie strategicznych zada? inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 192

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? gruntu po?o?onego w obr?bie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytet Warmi?sko Mazurski w Olsztynie prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej, zabudowanej 5 obiektami kubaturowymi wraz z budynkami pomocniczymi o ??cznej powierzchni u?ytkowej 1109 m2 oznaczonej w ewidencji jako dzia?ka nr 40/10 (obr?b 153 m. Olsztyn) o powierzchni 0,9143 ha okre?lonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny o?rodka naukowego obs?ugi rolnictwa z dopuszczeniem mieszkalnictwa, gastronomii oraz obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.(wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi za??cznik do uchwa?y)

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

?rodki finansowe pochodz?ce ze sprzeda?y nieruchomo?ci, o których mowa w § 1 przeznaczone b?d? na finansowanie strategicznych zada? inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

W Y C I ? G

R E G U L A M I N

 

sprzeda?y nieruchomo?ci oraz prawa u?ytkowania wieczystego gruntu,

których w?a?cicielem jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie

 

§ 8

1.     Pierwsze?stwo kupna nieruchomo?ci budowlanej przys?uguje:

 

1)    pracownikom zatrudnionym na czas nieokre?lony przez okres, co najmniej dwóch lat w Uniwersytecie lub powsta?ych po by?ych rolniczych zak?adach do?wiadczalnych, zak?adach pracy, poprzedzaj?cy rozpoznanie wniosku o sprzeda? nieruchomo?ci budowlanej,

2)    pracownikom zatrudnionym na warunkach jak w pkt., 1.1 ale oddelegowanym do pe?nienia funkcji z wyboru lub mianowania do instytucji pa?stwowych, samorz?dowych, spo?ecznych lub wspieraj?cym Uniwersytet,

3)    emerytom i rencistom Uniwersytetu lub zak?adów powsta?ych po by?ych rolniczych zak?adach do?wiadczalnych,

4)    pozosta?ym posiadaczom praw zale?nych do nieruchomo?ci na podstawie umów zawartych z Uniwersytetem,

5)    osobom bliskim po zmar?ych, o których mowa w § 2 poz. 9, pozostaj?cym w lokalu lub budynku mieszkalnym po ?mierci najemcy.

 

§ 15

1.     Wnioski o zakup prawa u?ytkowania wieczystego gruntów rozpatruje komisja ds. sprzeda?y powo?ana przez Rektora w trybie decyzji.

2.     Komisja, o której mowa w pkt.1 przy rozpatrywaniu wniosków uwzgl?dnia preferencje z tytu?u okresu zatrudnienia, w nast?puj?cy sposób:

1)    za ka?dy rok zatrudnienia, o którym mowa w § 14 pkt.1 pracownik otrzymuje 1 punkt obliczeniowy, obliczony z dok?adno?ci? do 0,01 punkta,

2)    w przypadku ma??e?stw aktualnie zatrudnionych na warunkach okre?lonych w § 14 pkt. 1, punktacja obejmuje zestawienie punktów wnioskodawcy i punkty wspó?ma??onka uzyskane za okres pracy w Uniwersytecie pomno?one przez wspó?czynnik 0,5.

3.     Komisja za zgod? Rektora mo?e ustali? dodatkowe kryteria pierwsze?stwa.

4.     W oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 2 i 3 komisja ustala list? okre?laj?c? kolejno?? zakupu.

5.     List?, o której mowa w pkt. 4 zatwierdza Rektor.

 

 

UCHWA?A Nr 193

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na zamian? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym nr 160 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod?
na dokonanie zamiany przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej, niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako dzia?ka nr 2/68 (obr?b 160 m. Olsztyn) o powierzchni 936 m2, na prawo w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej, niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako dzia?ka nr 2/160 (obr?b 160 m. Olsztyn) o powierzchni 533 m2 na podstawie rozliczenia finansowego pomi?dzy stronami zamiany. Nieruchomo?ci b?d?ce przedmiotem zamiany przeznaczone s? zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinn?.

(wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi za??cznik do uchwa?y)

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny zamienianych nieruchomo?ci jest ich warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego, a powsta?? ró?nic? ui?ci Strona zamiany.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zamiany i rozlicze?, o których mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

?rodki finansowe pochodz?ce z zamiany nieruchomo?ci, o której mowa w § 1 przeznaczone b?d? na finansowanie strategicznych zada? inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 194

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w obr?bie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz nawi?zuj?c do Uchwa?y Nr 89 Senatu z dnia 30 czerwca 2006 r. Senat wyra?a zgod? na sprzeda? przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Gminy Olsztyn prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowych, zabudowanych, po?o?onych w Olsztynie, oznaczonych jako dzia?ki 1/1; 1/3; 1/4; 2/1; 2/3; 2/4; 2/5; 3/1; 4/12 (obr?b 118 m. Olsztyn) o ??cznej powierzchni 1,6079 ha. Przedmiotowe nieruchomo?ci zabudowane s? urz?dzeniami systemu kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej tj. budowlami w postaci dwóch kolektorów deszczowych i czterech komór ?elbetowych.

(wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowi? za??czniki do uchwa?y)

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

?rodki finansowe pochodz?ce z zamiany nieruchomo?ci, o której mowa w § 1 przeznaczone b?d? na finansowanie strategicznych zada? inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 195

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na zrzeczenie si? prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w obr?bach ewidencyjnych nr 118 oraz 152 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz nawi?zuj?c do Uchwa?y Nr 92 Senatu z dnia 30 czerwca 2006 r. Senat wyra?a zgod? na zrzeczenie si? na rzecz Skarbu Pa?stwa (tak?e w?a?ciwej miejscowo gminy) przez Uniwersytet Warmi?sko Mazurski w Olsztynie prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych w Olsztynie:

w obr?bie nr 118, oznaczonych jako dzia?ki nr 2/60; 2/62; 2/75; 2/81; 2/103; 2/120; 2/137; 2/187; 2/195; 2/156; 2/119; 2/136; 2/166; 2/200;

w obr?bie 152, oznaczonych jako dzia?ki nr 25/22; 25/41;

o ??cznej powierzchni 1,4006 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej
w za??czeniu), stanowi?cych drogi dojazdowe, lokalne oraz ci?gi piesze.

 

§ 2

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zrzeczenia si? prawa w?asno?ci gruntów, o których mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 196

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na dokonanie zamiany prawa w?asno?ci gruntów po?o?onych przy ul. S?onecznej na prawo w?asno?ci gruntu po?o?onego przy ul. Warszawskiej

 

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu, nawi?zuj?c do Uchwa?y Nr 237 Senatu z dnia 28 stycznia 2005 r., Senat wyra?a zgod? na dokonanie zamiany przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie prawa w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowych po?o?onych w Olsztynie przy ul. S?onecznej, oznaczonych jako dzia?ki nr 13/3; 13/6 (obr?b 113) o ??cznej powierzchni 0,3114 ha, na prawo w?asno?ci nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej, oznaczonej jako dzia?ka Nr 1/1 (obr?b 110) o powierzchni 0,4933 ha stanowi?cej w?asno?? Gminy Olsztyn. Zamiana nieruchomo?ci (za rozliczeniem finansowym) pomi?dzy stronami ma na celu popraw? funkcjonowania uk?adu komunikacyjnego obszaru Kortowa.

(wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowi? za??czniki do uchwa?y)

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny zamiany nieruchomo?ci b?dzie ich warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zamiany, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 197

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na sprzeda? prawa w?asno?ci oraz prawa u?ytkowania wieczystego gruntów pozostawionych do decyzji Rektora

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod?
na sprzeda? przez Uniwersytet Warmi?sko Mazurski w Olsztynie prawa w?asno?ci i prawa u?ytkowania wieczystego nieruchomo?ci gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudow? mieszkaniow? jednorodzinn? osobom zwi?zanym wspó?prac? z Uniwersytetem lub pracuj?cym na rzecz uczelni – z cz??ci tych nieruchomo?ci, które na podstawie „Regulaminu sprzeda?y nieruchomo?ci oraz prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, których w?a?cicielem jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie”, pozostawione s? do decyzji Rektora.

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny sprzeda?y b?dzie warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzeda?y, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

?rodki finansowe pochodz?ce ze sprzeda?y nieruchomo?ci, o których mowa w § 1 przeznaczone b?d? na finansowanie strategicznych zada? inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 198

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji.

 

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana Wydzia?u Prawa  i Administracji w sprawie utworzenia Zak?adu Prawa Finansowego.

 

§ 2

Wniosek dziekana Wydzia?u Prawa i Administracji w tej sprawie stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 199

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych.

 

§ 1

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana Wydzia?u Nauk Technicznych w sprawie utworzenia Katedry Informatyki Stosowanej.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydzia?u Nauk Technicznych w tej sprawie stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

29-06-2007 r.

data zamieszczenia

10-07-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

Uchwa?a Nr 200

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Dzia?aj?c na podstawie § 100 ust. 6 Statutu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Senat uchwala zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowi?cym za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 lipca 2007 roku.

 

Przewodnicz?cy Senatu

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 200 Senatu UWM

z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

I. § 3 otrzymuje brzmienie:

 1. Uniwersytet mo?e przyznawa? osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom zas?u?onym dla Uniwersytetu:

1)      medal „Benemerenti Universitati Nostrae”,

2)      medal okoliczno?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie,

3)      z?oty, srebrny i br?zowy „Laur Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”, zwany dalej Laurem.

 1. Medal „Benemerenti Universitati Nosrae” nadaje Rektor na wniosek Kapitu?y Medalu pozytywnie zaopiniowany przez Senat. Kapitu?? Medalu powo?uje Senat na wniosek Rektora.
 2. Medal okoliczno?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie przyznaje Senat.
 3. „Laur Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie” przyznaje Rektor.
 4. Regulaminy okre?laj?ce zasady i tryb na-dawania medali oraz Lauru uchwala Senat.
 5. Wzór medalu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i Lauru s? zamieszczone w za??czniku nr 3.

 

II. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje Senat.

 

III. § 46 otrzymuje brzmienie:

 1. Uniwersytet prowadzi Archiwum i Muzeum jako jednostk? ogólnouczelnian?.
 2. Kierownika Archiwum i Muzeum zatrudnia Rektor po zasi?gni?ciu opinii Rady Archiwalnej.
 3. Rada Archiwalna jest organem opiniodawczym Rektora.
 4. Do zakresu dzia?ania Rady Archiwalnej nale?y w szczególno?ci:

1)      ustalanie kierunków dzia?alno?ci archiwalnej, muzealnej i informacyjnej,

2)      czuwanie nad prawid?ow? gospodark? przyznanymi ?rodkami finansowymi mieniem Archiwum i Muzeum,

3)      wyst?powanie do Senatu i Rektora z inicjatyw? podejmowania dzia?a? dotycz?cych funkcjonowania Archiwum i Muzeum.

 1. Szczegó?owe zasady dzia?ania Archiwum i Muzeum reguluj? odr?bne przepisy.

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

29-06-2007 r.

data zamieszczenia

16-07-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 201

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie Regulaminu wyró?niania „Laurem Uniwersytetu Warmi?sko- Mazurskiego w Olsztynie”.

 

 

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Senat uchwala Regulamin wyró?niania „Laurem Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”.

 

§ 2

Regulamin stanowi za??cznik do uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 lipca 2007 roku.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 201 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

REGULAMIN WYRÓ?NIANIA „Laurem Uniwersytetu

Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie”

 

1.     „Laur Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie” jest zaszczytnym wyró?nieniem nadawanym przez Rektora za:

1)    wybitne osi?gni?cia w podejmowanej z po?ytkiem dla kraju dzia?alno?ci publicznej s?awi?cej Uniwersytet,

2)    wybitne oraz twórcze osi?gni?cia wyró?niaj?ce si? efektami naukowymi, artystycznymi, dydaktycznymi i sportowymi,

3)    wybitne zas?ugi dla rozwoju wspó?pracy Uniwersytetu z innymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi i artystycznymi w kraju i zagranic?,

4)    wieloletnie i wzorowe wykonywanie obowi?zków pracowniczych,

5)    dzia?ania s?awi?ce Uniwersytet.

2.     „Laur Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie” zwany „Laurem” dzieli si? na trzy stopnie:

·        I stopie? - Z?oty Laur,

·        II stopie? - Srebrny Laur,

·        III stopie? - Br?zowy Laur.

3.     Z inicjatyw? o nadanie Lauru mo?e wyst?pi? Dziekan, Kierownik jednostki organizacyjnej pozawydzia?owej, Kanclerz lub zwi?zki zawodowe.

4.     Wniosek o nadanie Lauru powinien zawiera?:

1)    dane personalne osoby przedstawionej do wyró?nienia,

2)    charakterystyk? zas?ug i osi?gni?? uzasadniaj?cych nadanie Lauru wraz z proponowanym stopniem wyró?nienia.

5.     Laur wraz z legitymacj? wr?cza Rektor w czasie inauguracji roku akademickiego i innych uroczysto?ci wymienionych w Statucie Uniwersytetu.

6.     Wzór legitymacji stanowi za??cznik do Regulaminu.

7.     Ewidencj? pracowników wyró?nionych Laurem prowadzi Biuro Kadr, a ewidencj? pozosta?ych wyró?nionych prowadzi Biuro Rektora.

 

 

UCHWA?A Nr 202

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie nadania imienia sali Rady Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa.

 

§ 1

Na podstawie § 7 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, w zwi?zku z wnioskiem dziekana Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa, Senat n a d a j e sali nr 10 w budynku przy ul. Oczapowskiego 8

 

imi? Profesora Kazimierza Majkowskiego.

 

§ 2

Wniosek, o którym mowa w § 1 stanowi za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 203

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie utworzenia Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych Akademickich im. Marii i Georga Dietrich w Olsztynie oraz nadania mu statutu.

 

§ 1

Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie o?wiaty oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) oraz § 6 ust. 9 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, z dniem 1 wrze?nia 2007 r. tworzy si? z Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych Akademickich im. Marii i Georga Dietrich, z siedzib? w Olsztynie przy ul. Ba?tyckiej 4, zwany w dalszej cz??ci uchwa?y „Zespo?em Szkó?”.

 

§ 2

W sk?ad Zespo?u Szkó? wchodz?:

1)     Gimnazjum nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrich za?o?one na mocy Uchwa?y Nr 5 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 wrze?nia 2005 roku.

2)     XII Liceum Ogólnokszta?c?ce Akademickie im. Marii i Georga Dietrich za?o?one na mocy Uchwa?y Nr 6 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 wrze?nia 2005 roku.

 

§ 3

Zespo?owi Szkó? nadaje si? statut - stanowi?cy za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia, z moc? obowi?zuj?c? od 1 wrze?nia 2007 roku.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

29-06-2006

data zamieszczenia

09-07-2007 r.

 

 

 

 

 

 


Za??cznik do Uchwa?y Nr 203 Senatu UWM

z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

S T A T U T

Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych Akademickich im. Marii i Georga Dietrich

 

§ 1

1.     Zespó? nosi nazw? „Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych Akademickich im. Marii i Georga Dietrich” nazwany jest w dalszej cz??ci Statutu „Zespo?em Szkó?”.

2.     Siedziba Zespo?u Szkó? mie?ci si? w Olsztynie przy ul. Ba?tyckiej 4.

3.     Za?o?ycielem Zespo?u Szkó? jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, nazwany w dalszej cz??ci statutu „Za?o?ycielem”.

4.     W sk?ad Zespo?u Szkó? wchodz?:

a.      Gimnazjum nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrich,

b.     XII Liceum Ogólnokszta?c?ce Akademickie im. Marii i Georga Dietrich.

 

§ 2

Zadaniem Zespo?u Szkó? jest administracyjna, finansowa i organizacyjna obs?uga placówek wchodz?cych w jego sk?ad.

 

§ 3

Placówki wchodz?ce w sk?ad Zespo?u Szkó? zachowuj? odr?bno?? w zakresie okre?lonym w ustawie z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó?n. zm.) oraz w zakresie okre?lonym innymi odr?bnymi przepisami.

 

§ 4

1.     Kandydata na stanowisko Dyrektora Zespo?u Szkó? wy?ania powo?ana przez Rektora Komisja Konkursowa i przedk?ada Rektorowi do akceptacji. Rektor nie jest zwi?zany wyborem dokonanym przez Komisj? Konkursow?.

2.     Kandydat na stanowisko Dyrektora Zespo?u Szkó? musi posiada? wy?sze wykszta?cenie magisterskie i uprawnienia pedagogiczne.

3.     Kandydata na stanowisko Dyrektora zatrudnia Rektor.

4.     Dyrektor Zespo?u Szkó? jest kierownikiem zak?adu i prze?o?onym pracowników.

5.     Kompetencje i zadania Dyrektora:

a.      kieruje dzia?alno?ci? Zespo?u Szkó?,

b.     wydaje polecenia s?u?bowe wszystkim pracownikom Zespo?u Szkó?,

c.     odpowiada przed Rektorem za polityk? kadrow?, w tym zatrudnianie, zwalnianie i nagradzanie pracowników,

d.     z upowa?nienia i w zakresie okre?lonym przez Rektora prowadzi gospodark? finansow? Zespo?u Szkó? oraz zarz?dza jego maj?tkiem,

e.      przygotowuje i zatwierdza regulamin pracy.

 

§ 5

Prawa i obowi?zki pracowników okre?la Kodeks Pracy, ustawa-Karta Nauczyciela, regulamin pracy Zespo?u oraz zakres czynno?ci pracowników.

 

§ 6

Zespó? Szkó? zapewnia wchodz?cym w jego sk?ad placówkom korzystanie z maj?tku Zespo?u.

 

§ 7

Zespó? pos?uguje si? pod?u?n? piecz?tk? z napisem:

„Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych Akademickich im. Marii i Georga Dietrich

ul. Ba?tycka 4

10-136 Olsztyn”.

 

§ 8

Statut wchodzi w ?ycie z dniem 1 wrze?nia 2007 roku.

 

 

UCHWA?A Nr 204

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie wyra?enia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Narodowym „Lwowska Politechnika” we Lwowie, Ukraina.

 

§ 1

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 7 – ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem Narodowym „Lwowska Politechnika” we Lwowie, Ukraina.

 

§ 2

Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

UCHWA?A Nr 205

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na utworzenie Centrum Bada? Europy Wschodniej.

 

§ 1

Dzia?aj?c na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wyra?a zgod? na utworzenie Centrum Bada? Europy Wschodniej jako jednostki ogólnouczelnianej, maj?cej na celu integracj? dzia?a? ?rodowiska naukowego, samorz?dowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Europy Wschodniej poprzez konsolidacj? interdyscyplinarnych bada? humanistycznych nad kultur?, histori?, j?zykiem oraz wspó?czesnymi kierunkami rozwoju spo?eczno-politycznego krajów Europy Wschodniej.

 

§ 2

Nadzór nad dzia?alno?ci? Centrum b?dzie sprawowa? Prorektor wyznaczony przez Rektora.

 

§ 3

Zasady funkcjonowania Centrum Bada? Europy Wschodniej okre?la Regulamin zatwierdzony przez Rektora, stanowi?cy za??cznik do niniejszej uchwa?y.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 205 Senatu UWM

z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

R E G U L A M I N

CENTRUM BADA? EUROPY WSCHODNIEJ

 

Rozdzia? I

Za?o?enia ogólne

§ 1

1.      Centrum Bada? Europy Wschodniej (w skrócie CBEW), zwane dalej Centrum powo?uje si? w celu integracji dzia?a? ?rodowiska naukowego, samorz?dowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami Europy Wschodniej poprzez konsolidacj? interdyscyplinarnych bada? humanistycznych nad kultur?, histori?, j?zykiem oraz wspó?czesnymi kierunkami rozwoju spo?eczno-politycznego krajów Europy Wschodniej.

2.      Centrum jest jednostk? ogólnouczelnian?.

3.      Organami Centrum, powo?ywanymi przez Rektora, jest Kierownik oraz Rada Naukowa.

4.      Nadzór nad dzia?alno?ci? Centrum sprawuje w?a?ciwy Prorektor ds. nauki.

 

Rozdzia? II

Zadania i formy dzia?ania

§ 2

Przedmiotem dzia?alno?ci Centrum jest prowadzenie bada?, edukacja oraz promocja wiedzy w zakresie humanitarnych oraz spo?eczno-ekonomicznych aspektów Europy Wschodniej. Dzia?alno?? badawcza Centrum obejmuje dziedziny nauki, w zakresie których prowadzone s? badania, i dotyczy:

 1. prowadzenia i integracji bada? naukowych w zakresie w?a?ciwym dla danego Centrum,
 2. organizowania i realizacji wspó?pracy mi?dzynarodowej w zakresie bada? naukowych, dydaktyki i kultury,
 3. wspó?uczestniczenia w realizacji bada? do rozpraw doktorskich w ?cis?ej wspó?pracy z w?a?ciwymi dziekanami i radami wydzia?ów.

 

§ 3

Statutowe cele Centrum osi?gane s? przez:

 1. pozyskiwanie i gromadzenie ?rodków na finansowanie bada? realizowanych w ramach Centrum,
 2. inicjowanie i wspó?udzia? w organizacji krajowych i mi?dzynarodowych konferencji naukowych,
 3. organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wyk?adów, kursów specjalistycznych i szkole?, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,
 4. organizowanie, w uzgodnieniu z odpowiednimi jednostkami UWM, szkole? dla osób trzecich,
 5. prowadzenie zaj?? dydaktycznych dla studentów,
 6. prowadzenie studiów podyplomowych.

 

§ 4

Dzia?alno?? promocyjna Centrum dotyczy:

 1. dzia?alno?ci medialnej (wyst?pie? w prasie, radiu, TV, na witrynach Inter­netowych),
 2. zorganizowania spotka?, sesji, imprez z udzia?em go?ci zagranicznych,
 3. dzia?a? s?u??cych nawi?zywaniu kontaktów mi?dzy uczelniami i o?rodkami badawczymi z kraju i zagranicy,
 4. dzia?alno?ci wydawniczej,
 5. us?ug eksperckich oraz doradztwa,
 6. prowadzenie portalu internetowego.

 

§ 5

Centrum realizuje swoje zadania poprzez dzia?alno?? badaczy i zespo?ów badawczych UWM, które:

 1. zg?osi?y akces do pracy w Centrum,
 2. uzyska?y zgod? Rady Naukowej Centrum.

 

§ 6

Centrum mo?e wspó?pracowa? z osobami i jednostkami spoza UWM na podstawie umów o wspó?pracy. W przypadku wspó?pracy z podmiotami zewn?trznymi wymagana jest zgoda Rektora lub w?a?ciwego Prorektora ds. nauki zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi w Uczelni.

 

Rozdzia? III

Struktura Centrum

§ 7

Organami Centrum s? Rada Naukowa oraz Kierownik. Rada Naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym dla Kierownika Centrum. Rad? Naukow? i jej Kierownika powo?uje Rektor.

 

Rozdzia? IV

Rada Naukowa

§ 8

1.      W sk?ad Rady Naukowej wchodz?:

a.       w?a?ciwy Prorektor ds. nauki lub wyznaczona przez niego osoba,

b.      cz?onkowie Rady Naukowej w liczbie co najmniej trzech, wybierani spo?ród pracowników, uczestnicz?cych w pracach Centrum i posiadaj?cy tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego.

2.      W posiedzeniach Rady Naukowej uczestnicz? jej cz?onkowie oraz Kierownik Centrum.

3.      Cz?onkostwo Rady Naukowej ma charakter honorowy i jest sprawowane bez wynagrodzenia.

4.      Kadencja Rady Naukowej jest zgodna z kadencj? organów kolegialnych Uczelni.

 

§ 9

Przewodnicz?cego Rady Naukowej wybiera Rada spo?ród swoich cz?onków na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w nowej kadencji zwo?uje w?a?ciwy Prorektor ds. nauki.

 

§ 10

Do kompetencji Rady Naukowej nale?y:

 1. podejmowanie dzia?a? zmierzaj?cych do integracji bada? naukowych w dziedzinach b?d?cych obszarem dzia?alno?ci Centrum,
 2. opiniowanie kierunków dzia?alno?ci Centrum, w tym ustalanie priorytetów zg?aszanych wniosków i tematów badawczych,
 3. kreowanie i opiniowanie projektów do realizacji przez Centrum,
 4. ustalanie harmonogramu zada? s?u??cych realizacji programów strategicznych dla funkcjonowania Centrum,
 5. planowanie rocznej i d?ugookresowej dzia?alno?ci Centrum,
 6. opiniowanie rocznych planów oraz sprawozda? merytorycznych i finansowych z dzia?alno?ci Centrum,
 7. opiniowanie zespo?ów badawczych i badaczy zg?aszaj?cych akces do pracy w Centrum,
 8. opiniowanie propozycji umów o wspó?pracy z podmiotami zewn?trznymi,
 9. planowanie dzia?alno?ci wydawniczej i upowszechnieniowej,
 10. zatwierdzanie rocznych sprawozda? z dzia?alno?ci Centrum i przedk?adanie ich w?a?ciwemu Prorektorowi ds. nauki.

 

§ 11

1.      Posiedzenie Rady Naukowej zwo?uje jej Przewodnicz?cy co najmniej dwa razy w roku.

2.      Rada Naukowa podejmuje uchwa?y, d???c do konsensusu.

3.      Uchwa?y Rady Naukowej zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onków Rady.

4.      Przy równej liczbie g?osów decyduje g?os Przewodnicz?cego Rady Naukowej.

 

Rozdzia? V

Kierownictwo Centrum

§ 12

1.      Kierownik Centrum jest powo?ywany spo?ród nauczycieli akademickich posiadaj?cych co najmniej stopie? naukowy doktora i zatrudnionych w UWM w pe?nym wymiarze czasu pracy.

2.      Kadencja Kierownika jest zgodna z kadencj? organów kolegialnych Uczelni.

3.      Rektor mo?e odwo?a? Kierownika z w?asnej inicjatywy, na wniosek Rady Naukowej lub w?a?ciwego Prorektora ds. nauki.

4.      Zadania i obowi?zki Kierownika to:

 1. kierowanie bie??c? dzia?alno?ci? Centrum,
 2. koordynowanie zada? podejmowanych w ramach Centrum,
 3. opracowywanie rocznych planów dzia?alno?ci Centrum i sprawozda?,
 4. inicjowanie i nadzór nad organizacj? konferencji i innych imprez naukowych,
 5. reprezentowanie Centrum na zewn?trz, w zakresie nie zastrze?onym dla organów Uczelni,
 6. zarz?dzanie maj?tkiem Centrum.

 

Rozdzia? VI

Mienie i finanse

§ 13

1.      Centrum prowadzi gospodark? finansow? na zasadach obowi?zuj?cych w Uczelni wykorzystuj?c ?rodki przyznane mu z:

 1. funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
 2. funduszy instytucji mi?dzynarodowych, w szczególno?ci programów ramowych Unii Europejskiej,
 3. ekspertyz i doradztwa,
 4. udost?pniania infrastruktury badawczej,
 5. sprzeda?y us?ug,
 6. zapisów i darowizn,
 7. dzia?alno?ci szkoleniowej i edukacyjnej,
 8. innych ?róde? i dotacji.

2.      Centrum dysponuje finansami, wyst?puje z wnioskami o konferencje, wyjazdy, fundusze itp. zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi w Uczelni.

3.      Obs?ug? finansow? Centrum prowadzi Kwestura UWM zgodnie z obowi?zuj?cymi w Uczelni zasadami.

 

Rozdzia? VII

Przepisy przej?ciowe i ko?cowe

§ 14

1.      Pierwsza kadencja Rady Naukowej trwa od momentu jej powo?ania do zako?czenia kadencji w?adz Uczelni.

2.      Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem podpisania zarz?dzenia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

29-06-2007 r.

data zamieszczenia

10-07-2007 r.

 

 

 

 

 

 

Uchwa?a Nr 206

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz za??czniku do Uchwa?y Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyra?enia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Dzia?aj?c na podstawie art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), w zwi?zku z uchwa?a Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. ustala si? co nast?puje:

 

§ 1

W Uchwale nr 155 wprowadza si? nast?puj?c? zmian?:

§ 5 otrzymuje nowe brzmienie „Centrum pod-leg?e jest merytoryczne i s?u?bowo Prorektorowi ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej”.

 

§ 2

W Regulaminie CIiTT stanowi?cym za??cznik do Uchwa?y Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

 

§ 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakres dzia?alno?ci CIiTT obejmuje w szczególno?ci:

I)         w zakresie transferu wiedzy i technologii oraz przedsi?biorczo?ci akademickiej:

1.      poszukiwanie opracowa? naukowych, które mog?yby sta? si? przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii w Polsce oraz zagranic?,

2.      wspó?dzia?anie z zespo?ami i jednostkami badawczymi uczelni,

3.      wspó?uczestnictwo w prowadzeniu dzia?a? informacyjnych i promocyjnych oferty szkoleniowej, edukacyjnej, badawczej i naukowej uczelni w zakresie wykorzystywania wyników ba-da? naukowych i potencja?u badawczego, a tak?e kszta?cenia ustawicznego,

4.      wsparcie w tworzeniu przedsi?wzi?? wymagaj?cych wspó?pracy ró?nych grup badawczych - wspó?pracy mi?dzywydzia?owej i interdyscyplinarnej zmierzaj?cej do komercjalizacji opracowa? naukowych,

5.      wspó?prac? z krajowymi i zagranicznymi inkubatorami i parkami naukowymi, technologicznymi i przemys?owymi,

6.      wspó?prac? z krajowymi i zagranicznymi o?rodkami zajmuj?cymi si? transferem wiedzy i technologii,

7.      organizacj? szkole?, seminariów i studiów podyplomowych dla pracowników uczelni oraz podmiotów zewn?trznych w zakresie zada? CIiTT,

8.      opracowywanie modelu organizacyjnego i zasad transferu technologii w uczelni,

9.      dzia?alno?? informacyjn?, doradcz? i szkoleniow? skierowan? do pracowników i studentów z zakresu przedsi?biorczo?ci akademickiej (m.in. tworzenia firm typu startup i spinoff), tworzenia klastrów,

10.  inicjowanie i przygotowanie dzia?alno?ci akademickiego inkubatora przedsi?biorczo?ci oraz inkubatora technologicznego,

11.  informowanie i pomoc w dost?pie do potencjalnych ?róde? finansowania przedsi?wzi?? zarówno dla naukowców jak i przedsi?biorców,

12.  pomoc w przygotowaniu oferty technologicznej i przeprowadzeniu transferu technologii,

13.  organizacj? misji zagranicznych, dni wspó?pracy i konferencji tematycznych, wystaw, targów, spotka? brokerskich,

14.  przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego z zakresu wyników bada? naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwi?za? na rzecz gospodarki,

15.  utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,

16.  udzia? w pracach zwi?zanych z planowaniem strategicznym rozwoju uczelni oraz przygotowanie programów realizacyjnych,

17.  konsulting organizacyjny i techniczny, przygotowanie i wspomaganie wdra?ania nowych technologii i metod organizacji w przedsi?biorstwach,

18.  wspó?prac? z Rzecznikiem Patentowym w zakresie ochrony w?asno?ci intelektualnej przedmiotu transferu.

 

II) w zakresie Funduszy Strukturalnych UE i innych ?rodków krajowych i zagranicznych:

1)      inicjowanie i przygotowywanie projektów do Funduszy Strukturalnych UE i innych ?rodków krajowych i za-granicznych, w?asnych CIiTT oraz zleconych przez w?adze Uniwersytetu,

2)      pomoc doradcza w przygotowywaniu projektów do Funduszy Strukturalnych UE i innych ?rodków krajowych i za-granicznych, opracowywanych przez pozosta?e jednostki Uniwersytetu,

3)      pomoc doradcza przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE i innych ?rodków krajowych i zagranicznych,

4)      dzia?alno?? informacyjna, doradcza i szkoleniowa w zakresie pozyskiwania ?rodków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE i innych ?rodków krajowych i zagranicznych,

5)      prowadzenie ewidencji sk?adanych wniosków oraz umów zawartych na realizacj? projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE i innych ?rodków krajowych i zagranicznych.”

2.   § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. W sk?ad Rady wchodz? przedstawiciele nauczycieli akademickich Uniwersytetu w liczbie od 5 do 8 osób.
 2. W posiedzeniach Rady uczestniczy z g?osem doradczym po 1 przedstawicielu uczelnianych zwi?zków zawodowych.
 3. W posiedzeniach Rady mog? uczestniczy? z g?osem doradczym po 1 przedstawicielu samorz?du studentów oraz samorz?du doktorantów.

3.   § 12 otrzymuje nowe brzmienie:

„Rada wy?ania spo?ród swoich cz?onków przewodnicz?cego i zast?pc?.”

4.   § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„Posiedzenia Rady zwo?uje jej przewodnicz?cy co najmniej raz w semestrze”

5.   § 15 otrzymuje nowe brzmienie:

 1. Uchwa?y Rady zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków Rady.
 2. W przypadku równej liczby g?osów decyduj?cym jest g?os przewodnicz?cego Rady.
 3. W przypadku nieobecno?ci, przewodnicz?cy Rady powierza swoje obowi?zki zast?pcy.

6.   § 16 otrzymuje nowe brzmienie:

„?rodki finansowe na dzia?alno?? CIiTT pochodz? ze ?rodków Uniwersytetu i ?rodków pozyskanych z zewn?trz, w tym z bezzwrotnych ?rodków pochodzenia za-granicznego oraz z tytu?u odp?atnie prowadzonej dzia?alno?ci.

7.   § 17 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wszystkie przychody wymienione w § 16 s? przeznaczane na dzia?alno?? statutow? CI i TT.”

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

29-06-2007 r.

data zamieszczenia

16-07-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 207

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmi?sko- Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 1

Dzia?aj?c na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt. 2) Statutu Uniwersytetu, w zwi?zku z Uchwa?? Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 roku Senat pozytywnie opiniuje Wojciecha Samulowskiego – kandydata przedstawionego przez Rad? Nadzoruj?c? na stanowisko dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

29-06-2007 r.

data zamieszczenia

10-07-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 208

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 lipca 2007 r.

 

w sprawie utworzenia Wydzia?u Nauk Medycznych

 

§ 1

Dzia?aj?c na podstawie art. 84 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) i § 35 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dniem 1 pa?dziernika 2007r. tworzy si? podstawow? jednostk? organizacyjn? Wydzia? Nauk Medycznych.

 

§ 2

Struktur? organizacyjn? Wydzia?u Nauk Medycznych tworzy? b?d?:

 1. Katedra Piel?gniarstwa,
 2. Katedra Podstawowych Nauk Medycznych.

 

§ 3

Na Wydziale Nauk Medycznych prowadzone b?d? kierunki studiów:

 1. kierunek lekarski,
 2. piel?gniarstwo.

 

§ 4

Wykonanie uchwa?y powierza si? Prorektorowi ds. Kszta?cenia, Prorektorowi ds. Kadr oraz Kanclerzowi, ka?demu w zakresie kompetencji.

 

§ 5

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

17-07-2007 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 209

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 lipca 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia na Wydziale Biologii zmian w strukturze organizacyjnej oraz w zakresie organizacji kszta?cenia.

 

§ 1

Dzia?aj?c na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6. ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) i § 35 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala si?, co nast?puje:

1.      Kierunek „Piel?gniarstwo” dotychczas prowadzony na Wydziale Biologii z dniem 1 pa?dziernika 2007r. b?dzie prowadzony na Wydziale Nauk Medycznych.

2.      Studenci kierunku „Piel?gniarstwo” z dniem 1 pa?dziernika 2007r. staj? si? studentami Wydzia?u Nauk Medycznych.

3.      Osoby przyj?te na pierwszy rok studiów na kierunek „Piel?gniarstwo” na rok akademicki 2007/2008 z dniem 1 pa?dziernika 2007r. staj? si? studentami Wydzia?u Nauk Medycznych.

 

§ 2

Na Wydziale Biologii z dniem 1 pa?dziernika 2007 r. znosi si? Zak?ad Piel?gniarstwa.

 

§ 3

Wykonanie uchwa?y powierza si? Prorektorowi ds. Kszta?cenia, Prorektorowi ds. Kadr oraz Kanclerzowi, ka?demu w zakresie kompetencji.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

17-07-2007 r.

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 210

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 wrze?nia 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2006/2007.

 

§ 1

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) Senat zatwierdza przedstawione przez Rektora Uniwersytetu Sprawozdanie z dzia?alno?ci uczelni w roku akademickim 2006/2007.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

21-09-2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 211

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 wrze?nia 2007 roku

 

w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 1 ust. 11 uchwa?y Senatu Nr 127 z 30 stycznia 2004 roku w sprawie dzia?a? w polityce kadrowej i rozwoju uprawnie? akademickich stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

W celu uzupe?nienia wymaganego minimum kadrowego zwi?zanego z prowadzeniem kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji Senat wyra?a zgod? na ponowne nawi?zanie stosunku pracy z nast?puj?cymi nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na stanowisku profesora nadzwyczajnego:

1.       dr. hab. Andrzejem Kabatem, prof. UWM,

2.       dr. hab. Eugeniuszem K?dr?, prof. UWM.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

21-09-2007 r.

 

 

 

 

 

 

Uchwa?a Nr  212

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 wrze?nia 2007r.

 

w sprawie powo?ania nowego kierunku studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalno?ciach kszta?cenia w Uniwersytecie.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z pó?n. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Bud?etu, Senat uchwala, co nast?puje:

 

§ 1

Powo?uje si? kierunek studiów pn.: SOCJOLOGIA w zakresie specjalno?ci: „socjologia samorz?du terytorialnego” - na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki. Realizacja kszta?cenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich o 6-semestralnym okresie nauki.

 

§ 2

Na kierunku PIEL?GNIARSTWO uruchamia si? kszta?cenie na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w zakresie ?cie?ki bezspecjalno?ciowej o 4 semestralnym okresie nauki.

 

§ 3

1.      Nauczanie na powo?anym uchwa?? kierunku studiów oraz uruchomionym stopniu kszta?cenia, prowadzone b?dzie na podstawie planu studiów i programu nauczania uchwalonych przez w?a?ciwe rady podstawowych jednostek organizacyjnych.

2.      Absolwenci uzyskuj? tytu? zawodowy zgodnie z przepisami okre?lonymi w rozporz?dzeniu ministra w?a?ciwego ds. szkolnictwa wy?szego.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem 1 pa?dziernika 2007 roku.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

21-09-2007 r.

 

 

 

 

Uchwa?? Nr 213

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 wrze?nia 2007r.

 

zmieniaj?ca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), na wniosek rady wydzia?u oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co nast?puje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 168 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury” wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

 

1.      W § 6 ust. 2 pkt. a otrzymuje brzmienie: „ a)         w ramach rekrutacji jednocz??ciowej obejmuj?cej konkurs ?wiadectw dojrza?o?ci - musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego ustnego z dwóch przedmiotów:

– na kierunkach/makrokierunkach*: akwakultura i bezpiecze?stwo ?ywno?ci*, bioin?ynieria produkcji ?ywno?ci*, biologia, biotechnologia, ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), ochrona ?rodowiska (na Wydz. Ochrony ?rodowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, piel?gniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

– na kierunku lekarskim – przedmioty: biologia i chemia lub fizyka;

– na kierunku: filologia polska– przedmioty: j?zyk polski i historia;

– na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, in?ynieria chemiczna i procesowa, in?ynieria ?rodowiska, in?ynieria bezpiecze?stwa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika – przedmioty: matematyka i fizyka;

– na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, socjologia, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie – przedmioty: historia lub wiedza o spo?ecze?stwie i geografia;

– na kierunkach: fizyka techniczna, informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;

– na kierunku: filologia (sp. filologia rosyjska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk rosyjski;

– na kierunku: filologia (sp. filologia germa?ska) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk niemiecki;

– na kierunku: filologia (sp. filologia angielska, sp. filologia rosyjska z j?zykiem angielskim, sp. filologia ukrai?ska z j?zykiem angielskim) – przedmioty: j?zyk polski i j?zyk angielski”.

 

2.      W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? komisje rekrutacyjne powo?ywane w trybie okre?lonym odr?bnymi przepisami”.

 

3.      W za??czniku 1C do uchwa?y dodaje si? kierunek studiów: „socjologia”.

 

4.      U?yte w uchwale okre?lenie: „wydzia?owa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna” zast?puje si? brzmieniem: „komisja rekrutacyjna”.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

21-09-2007 r.

 

 

 

 

 

Uchwa?a Nr 214

 

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 wrze?nia 2007 r.

 

zmieniaj?ca zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 roku kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury”.

 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.), na wniosek rady wydzia?u oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co nast?puje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 169 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów niestacjonarnych w 2008 r. kandydatów, posiadaj?cych ?wiadectwo dojrza?o?ci uzyskane w systemie „starej i nowej matury” wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

1.      W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Punktacji przedmiotowej (ze ?wiadectw wymienionych w ust.1) w skali innej ni? 1-6 lub 2-5, nie przelicza si?. Oznacza to, ?e kandydat nie mo?e by? kwalifikowany w konkursie ?wiadectw dojrza?o?ci, lecz w ramach rekrutacji (rankingu ?wiadectw dojrza?o?ci) musi przyst?pi? do egzaminu wst?pnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

– na kierunkach: ochrona ?rodowiska (na Wydz. Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa), piel?gniarstwo, rolnictwo, technika rolnicza i le?na, technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka, towaroznawstwo, zootechnika– przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

– na kierunku filologia polska – przedmioty: j?zyk polski i historia;

– na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka;

– na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja spo?eczna, ekonomia, historia, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, socjologia, stosunki mi?dzynarodowe, teologia, zarz?dzanie – przedmioty: historia lub wiedza o spo?ecze?stwie i geografia;

– na kierunkach: informatyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka”.

 

2.      W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Post?powanie kwalifikacyjne przeprowadzaj? komisje rekrutacyjne powo?ywane w trybie okre?lonym odr?bnymi przepisami”.

 

3.      W za??czniku 1Cn do uchwa?y dodaje si? kierunek studiów: „socjologia”.

 

4.      U?yte w uchwale okre?lenie: „wydzia?owa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna” zast?puje si? brzmieniem: „komisja rekrutacyjna”.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

21-09-2007 r.

 

 

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 215

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 wrze?nia 2007 roku

 

w sprawie przyznania Z?otego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie § 3 i § 14 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

 

§ 1

Za zas?ugi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletni?, zaanga?owan? prac? naukowo-dydaktyczn? i dzia?alno?? na rzecz ?rodowiska akademickiego

 

Z?OTY LAUR UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymuj?:

 • prof. zw. dr hab. Lubomir Baran, dr h. c., cz?. koresp. PAN,
 • dr hab. W?adys?aw D?browski,
 • prof. dr hab. Stefan Florek,
 • dr hab. Barbara Goli?ska,
 • prof. dr hab. Marian Koz?owski,
 • prof. dr hab. Janusz Nowicki, cz?. koresp. PAN.

 

§ 2

Za zas?ugi we wspó?pracy z Wydzia?em Nauk Technicznych, w szczególno?ci za wspieranie dzia?alno?ci naukowej i statutowej Wydzia?u:

 

Z?OTY LAUR UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymuje:

 • prof. dr hab. Rudolf Micha?ek – Przewodnicz?cy Komitetu Techniki Rolniczej PAN, prezes Polskiego Towarzystwa In?ynierii Rolniczej, wieloletni cz?onek Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytu?ów, Przewodnicz?cy Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie,

 

SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymuj?:

 • prof. dr hab. Andrzej Kwieci?ski – by?y Dziekan Wydzia?u Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie, wieloletni cz?onek Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytu?ów,
 • prof. dr hab. Leszek Jan Powier?a – Kierownik Zak?adu In?ynierii Systemów Instytutu In?ynierii Mechanicznej Szko?y Nauk Technicznych i Spo?ecznych Politechniki Warszawskiej w P?ocku, Cz?onek Prezydium Komitetu Techniki Rolniczej PAN, Cz?onek Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.

 

§ 3

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

21-09-2007 r.

 

 

 

 

UCHWA?A Nr 216

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 wrze?nia 2007 roku

 

w sprawie wyra?enia zgody na przyst?pienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomo?ci gruntowych po?o?onych w Olsztynie na nieruchomo?ci po?o?one w ??gajnach gm. Barczewo.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przyst?pienie do negocjacji w sprawie zamiany przez Uniwersytet Warmi?sko - Mazurski w Olsztynie nieruchomo?ci gruntowych po?o?onych w rejonie ul. Bart?skiej, oznaczonych w ewidencji jako dzia?ki 38/12; 34/17 (obr?b 118 m. Olsztyn) oraz dzia?ki nr 2/19 (obr?b 160 m. Olsztyn) o ??cznej powierzchni 1.0360 ha, na nieruchomo?ci gruntowe po?o?ne w obr?bie ??gajny gm. Barczewo oznaczone jako dzia?ki nr 171 i 183 o ??cznej powierzchni 10.8811 ha - z uwzgl?dnieniem rozliczenia finansowego pomi?dzy stronami zamiany (wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowi? za??czniki do uchwa?y).

 

§ 2

Podstaw? do ustalenia ceny zamienianych nieruchomo?ci b?dzie ich warto?? oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego, natomiast powsta?? ró?nic? ui?ci Strona zamiany.

 

§ 3

Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do negocjacji i ustalenia procedury zamiany, o której mowa w niniejszej uchwale - po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomo?ci, po?o?onych w ??gajnach gm. Barczewo b?d?cych przedmiotem zamiany.

 

§ 4

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

21-09-2007 r.

 

 

 

UCHWA?A  Nr 217

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 wrze?nia 2007 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki.

 

§ 1

Na podstawie art. 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie Senat pozytywnie opiniuje wnioski dziekana Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki w sprawie:

 1. rozwi?zania Zak?adu Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego;
 2. utworzenia Zak?adu Pedagogiki Resocjalizacji.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

21-09-2007 r.

 

 

 

UCHWA?A Nr 218

Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 wrze?nia 2007 roku

 

 

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2007 rok.

 

§ 1

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z pó?n. zm.) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 roku o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 76 poz. 694 z pó?n. zm.) Senat zatwierdza firm? „EXPERT-FIN” Zak?ad Us?ug Ksi?gowych i Doradztwo spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Olsztynie ul. Lubelska 3 (podmiot uprawniony do badania sprawozda? finansowych) do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2007.

 

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

 

 

Przewodnicz?cy Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

21-09-2007 r.

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1789 razy (w tym z UWM 276 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-28
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa